بررسی تجربی و عددی نفوذ در چند لایه‌های هیبریدی نانو موادی


بررسی تجربی و عددی نفوذ در چند لایه‌های هیبریدی نانو موادی
این تحقیق، به تاثیر نانو‌رس روی خواص بالستیکی GLARE، به صورت تجربی و عددی می‌پردازد.


تحلیل خزش وابسته به زمان در دیسک دوار با دو روش مندلسون و یانگ و مقایسه آنها
GLARE انتخابی،GLARE 5 با هستفاده از روش دستی ساخته شد.


بررسی تاثیر پارامترهای فرایند تولید، بر خواص مکانیکی لوله های پلی اتیلن فلوفرم شده
آزمایش‌ها، شامل آزمایش خواص مکانیکی، عکس برداری میکروسکوپ الکترونی و آزمایش ضربه می باشد.


تحلیل حساسیت پدیده غلت فرمان نسبت به تغییرات ابعادی هندسه تعلیق
نانو‌رس انتخابی، کلوسیدسی‌بی پخش شده در اپوکسی، با نسبت وزنی 0 ،4 ،7 و 10 % نسبت به ماتریس انتخاب شد.


بررسی نرخ انتقال حرارت جابه جایی آزاد و تشعشعی وارده به تجهیزات اطراف یک کانال خروج دود در ایستگاه های مترو
بررسی پراش اشعه ایکس نشان دهنده این هست که پخش نانو به صورت اینترکلیت هست.


تحلیل ترمودینامیکی سیستم‌های ترکیبی فتوولتاییک با یک کلکتور حرارتی به منظور تولید همزمان گرما و برق
بررسی خواص مکانیکی لایه‌ها نشان می‌دهدکه با افزایش % وزنی نانو‌رس، تغییرات چقرمگی ناچیز (در 4 %)، سپس افزایش معناداری می‌یابد و کرنش نهایی در تمام آزمایش‌های کشش و برش، افزایش و مدول الاستیسیته کاهش می‌یابد.


تهیه ی یک حل کننده اندرکنش سیال- جامد به کمک روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر
نتیجه عکس برداری میکروسکوپ الکترونی نشان می‌دهد که با اضافه کردن نانو‌رس، چسبندگی بین الیاف و رزین افزایش می‌یابد.


بررسی تحلیلی و عددی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن/خاک رس
بررسی خواص مکانیکی رزین نشان می-دهد که با اضافه کردن نانو رس، مدول کاهش وکرنش نهایی افزایش می‌یابد.


بهینه‌سازی هواگرم‌کن‌های خورشیدی با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده بهینه‌سازی انبوه ذرات (MPSO)
نتایج آزمایش بالستیک نشان دهنده این هست که تغییرات جذب انرژی مخصوص در 4 % وزنی ناچیز و در 7 و10 % وزنی، افزایش می‌یابد.

همچنین آزمایش بالستیکی با نرم افزار LS- DYNA مورد شبیه سازی برنامه گرفت که تطابق خوبی بین نتایج تجربی و عددی مشاهده شد.
60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews

شبیه‌سازی عددی تاثیر استفاده از نانوسیالها بر روی عملکرد حرارتی لوله گرمایی
تحلیل چند مقیاسی رشد شبه استاتیکی چندین ترک در مواد تابعی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و روش دینامیک مولکولی
تحلیل پایداری دینامیکی یک محور دوار با اثرات تحریک پایه
تاثیر بارهای دینامیکی در رفتار تغییر شکل‌های پیش‌رونده لوله‌های سه‌راهی تحت فشار کربنی ساده
بررسی انباشتگی کرنش در اثر ممان های دینامیکی خارج از صفحه در لوله های زانویی تحت فشار
مدل‌سازی و کنترل یک عملگر سروهیدرولیک دورانی با استفاده از الگوریتم مود لغزشی بهبودیافته
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*