شبیه‌سازی عددی جریان نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند در یک شریان مغزی


شبیه‌سازی عددی جریان نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند در یک شریان مغزی
در این پایان‎نامه بازده روش دارورسانی هدفمند و اثرات متغیرهای موثر بر اون با هستفاده از روش اولری- لاگرانژی در مدل‎های دو بعدی و سه ‎بعدی تحت اثر یک میدان مغناطیسی مورد بررسی برنامه گرفت.


بهینه‌سازی هواگرم‌کن‌های خورشیدی با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده بهینه‌سازی انبوه ذرات (MPSO)
ابتدا چگونگی رفتار سیال در یک مدل ساده از یک رگ انشعابی و متغیرهایی از جمله تنش برشی و توزیع فشار در سطح دیواره اون با فرض جریان خون به عنوان یک سیال غیرنیوتونی وغیرقابل‎تراکم بررسی شده هست.


شبیه‌سازی عددی تاثیر استفاده از نانوسیالها بر روی عملکرد حرارتی لوله گرمایی
با در نظر گرفتن نیروهای برآونی، پسا، حجمی و نیروی مغناطیسی که در محدوده ناحیه هدف به نانوذرات مغناطیسی حامل دارو وارد می‎شود، چگونگی افزایش بازده روش دارورسانی هدفمند در ناحیه هدف وافزایش ته‎نشینی این نانوذرات مورد بررسی برنامه گرفت.


تحلیل چند مقیاسی رشد شبه استاتیکی چندین ترک در مواد تابعی با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته و روش دینامیک مولکولی
کلیه این بررسی‎ها در گام آخر در یک نمونه رگ واقعی(رگ کاروتید) با شرایط سیال ورودی به صورت پالسی، غیرنیوتونی و غیرقابل‎تراکم، برای نانوذرات با اندازه‎های مختلف مورد بررسی برنامه گرفت.


تحلیل پایداری دینامیکی یک محور دوار با اثرات تحریک پایه
نتایج نشان داد که در دارورسانی هدفمند با افزایش قدرت میدان مغناطیسی در حوزه تغییرات (4-1 تسلا) از نظر پزشکی، کسر حجمی نانوذرات در شاخه بالایی از انشعاب، که دیواره اون تحت اثر میدان مغناطیسی قرارگرفته هست، افزایش یافته هست.


تاثیر بارهای دینامیکی در رفتار تغییر شکل‌های پیش‌رونده لوله‌های سه‌راهی تحت فشار کربنی ساده
همچنین نشان داده شد که بازده این روش با عدد رینولدز (بررسی در محدوده 700-100) رابطه معکوس دارد و بازده دارورسانی هدفمند در رگ‎هایی با رینولدز بالا بسیار پایین می‎باشد.


بررسی انباشتگی کرنش در اثر ممان های دینامیکی خارج از صفحه در لوله های زانویی تحت فشار
همچنین اثر نسبت قطر هسته مغناطیسی داخلی به شعاع خارجی این نانوذرات و اثر قطر نانوذرات (5- 50 نانومتر و 0/5 میکرومتر) در بازده این روش مورد بررسی برنامه گرفت.


مدل‌سازی و کنترل یک عملگر سروهیدرولیک دورانی با استفاده از الگوریتم مود لغزشی بهبودیافته


طراحی و ساخت یک نمونه دمپر مگنتورئولوژیکال


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews