تشخیص ترک در تیر منحنی شکل به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی


تشخیص ترک در تیر منحنی شکل به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی
در این پژوهش یک روش غیرمخرب به منظور تشخیص محل و عمق ترک در تیر منحنی شکل ارائه شده هست.


تحلیل فرآیند تراشکاری به کمک ارتعاشات فراصوتی بوسیله مدل اصطکاک دینامیکی و ارزیابی توسط آزمایشات تجربی
به منظور جلوگیری از اثرات غیرخطی،ترک به صورت بازدرنظرگرفته شده و به وسیله فنر چرخشی مدلسازی می‏گردد.


مطالعه عددی جریان نانوسیال مغشوش از روی دو مانع ناهمسان در حالت دایم
جهت حل عددی معادلات، از روش المان کوادراتور دیفرانسیلی هستفاده شده هست.


تحلیل پادصفحه‌ای برای مواد مرکب بافته شده با در نظر گرفتن انحنای تار و پود
پس از هستخراج معادلات حاکم و اعمال شرایط مرزی و پیوستگی این روابط به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی به یک مسئله مقدار ویژه تبدیل می‏شوند.


تحلیل پایداری مدل خودرو با سرعت ثابت و متغیر در مسیر‌های مختلف برای سامانه‌های تعلیق غیرفعال و فعال
با حل این مسئله، مقادیرفرکانس‏ها و شکل مود‏ها هستخراج می‏شوند.


مدلسازی عددی یک گرمکن آب مخزنی و بررسی راهکارهای مختلف به منظور افزایش راندمان حرارتی آن
همچنین معادلات حاکم به صورت تحلیلی حل شده‏ و با اعمال شرایط تکیه‏گاهی، مقادیر فرکانس‏های تحلیلی تیر ترک‏دار محاسبه شده هست.


شبیه سازی عددی تاثیر غیرنیوتونی بودن خون و ضربانی بودن جریان آن در تصلب سرخرگ کاروتید مغزی
در ادامه به منظور بررسی روش‏های محاسبه فرکانس‏ها، برای یک نمونه تیر ترک‏دار با سه شرط تکیه‏گاهی آزاد، گیردار و مفصل، مقادیر فرکانس‏ها به کمک روش تحلیلی، اجزاء محدود و المان کوادراتور دیفرانسیلی مقایسه می‏شوند.


طراحی سیستم تبدیل انرژی ایجاد شده در اثر انجماد آب به انرژی الکتریسیته
همچنین، برای یک نمونه تیر چهار شکل مود اول به کمک آزمایش مودال تجربی بدست آمده و با نتایج حاصل از روش المان کوادراتور دیفرانسیلی و اجزاء محدود مقایسه شده‏اند.


بررسی عددی جریان و انتقال حرارت درون یک کانال تحت جریان نوسانی
نتایج بدست آمده دقت روش‏های ارائه شده در تعیین فرکانس‏ها و شکل مود‏ها را نشان می‏دهند.درانتهاپارامترهای ترک به کمک روش حل معکوس و با هستفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی تعیین می‏شوند.

درحل الگوریتم بهینه سازی بادرنظرگرفتن تابع هدف به صورت مجموع وزنی مربعات خطا بین فرکانس‏های طبیعی تجربی و محاسبه شده،محل و عمق ترک تشخیص داده می‏شوند.جهت بررسی صحت الگوریتم ارائه شده، آزمایش تحلیل مودال تجربی بر روی دو نمونه تیر با ترک در پنج عمق متفاوت انجام شده هست.نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که الگوریتم ارائه شده محل و عمق را با دقت مناسب پیش‏بینی می‏کند.
60 out of 100 based on 45 user ratings 470 reviews