تحلیل سینماتیکی ربات‌های موازی سه درجه و پنج درجه آزادی با آرایش سینماتیکی یکسان


تحلیل سینماتیکی ربات‌های موازی سه درجه و پنج درجه آزادی با آرایش سینماتیکی یکسان
در این پایان‌نامه تحلیل سینماتیکی و هستاتیکی ربات‌های سه و پنج درجه آزادی موازی متقارن ارائه شده هست.


تخمین بهینه متغیرهای حالت یک پاندول معکوس با استفاده از فیلتر بهبودیافته ∞H
این تحلیل‌ها برای ربات‌های RRR-3، RSR-3، RRS-3 و RCC-3 تا به امروز انجام نشده هست.


بررسی اثر پارامتر های پیل سوختی متانول مستقیم (DMFC) بر عملکرد آن
ربات موازی یک مکانیزم با زنجیره‌ی سینماتیکی بسته هست که سکوی متحرک به‌وسیله‌ی چند زنجیره‌ی مستقل سینماتیکی به پایه متصل می‌باشد.


بررسی عملکرد موتورهای مولکولی چرخشی نور ـ سوختی یکسویه براساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio
ربات‌های سه درجه آزادی از یک صفحه‌ی پایینی(پایه ثابت)، صفحه‌ی بالایی (مجری نهایی) و سه بازو تشکیل شده‌اند.


شبیه سازی ترمودینامیکی رطوبت زن غشایی گاز به گاز نوع پوسته و لوله برای کاربرد در پیل سوختی پلیمری
ربات‌های پنج درجه آزادی همانند سه درجه آزادی اما با پنج بازو هستند.


مدل سازی و بهینه سازی دوفاز و غیر هم دمای پیل سوختی پلیمری
درجه آزادی ربات‌ها با هستفاده از تئوری پیچه محاسبه و معادلات سینماتیک مستقیم و معکوس اون‌ها بیان شده‌اند.


بررسی و بهینه سازی ایرکولر کندانسور فرعی نیروگاه نکا
همچنین ماتریس ژاکوبین محاسبه و تحلیل تکینگی ربات‌ها صورت گرفته هست.


بررسی عددی و تجربی عیب تابیدگی کف پروفیل کانالی شکل با سطح مقطع متغیر در فرآیند شکل‏دهی غلتکی انعطاف‏پذیر
با بررسی ماتریس‌ ژاکوبین ربات‌ها این نتیجه برداشت شده هست که سینماتیک ربات‌های سه درجه آزادی مورد مطالعه یکسان هستند.


ارتعاشات اجباری تیر کامپوزیتی اویلر-برنولی با در نظرگرفتن مؤلفه‌های غیرخطی کرنش
برای تحلیل هستاتیکی، ربات‌ها در نرم‌افزار آدامز شبیه‌سازی شده‌اند و معادلات تعادل هستاتیکی نیز نوشته شده و در نرم‌افزار متلب حل شده‌اند.

نهایتا گشتاور موتورهای نصب شده در مفاصل عملگر در هر یک از دو نرم‌افزار محاسبه شده‌اند.

با مقایسه‌ی نتایج حاصل از نرم‌افزارها صحت تحلیل تایید شده هست.
66 out of 100 based on 51 user ratings 926 reviews

بررسی تغییر ریز ساختار مواد فلزی لوله‌ای در فرآیند خمکاری سیکلی پیوسته
مدل سازی جریان هوای مرطوب درون لوله ی دفن شده در زمین به عنوان چگالنده و استفاده از رطوبت چگالش یافته جهت آبیاری درختان در مناطق مرطوب
دینامیک و ارتعاشات ربات موازی 3-PSP
شبیه‌سازی عددی تنشهای پسماند در پوشش سد حرارتی درجه‌بندی شده ( La2Zr2O7/8YSZ) مورد استفاده در ساخت موتور توربوفن
تحلیل سه بعدی ارتعاش آزاد و اجباری پوسته های استوانه ای جدار ضخیم هدفمند تحت شرایط مختلف مرزی با استفاده از روش میانیابی نقطه ای شعاعی
طراحی پهپاد خورشیدی با خصوصیت مداومت پرواز در ارتفاعات بالا
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*