شناسایی تاخیر زمانی در سیستمهای دینامیکی


شناسایی تاخیر زمانی در سیستمهای دینامیکی
تاخیر وقتی در ذات بسیاری از سیستم‌های فیزیکی و مهندسی وجود دارد.


تحلیل دینامیکی صفحات مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته تحت شرایط مرزی مختلف
شناسایی و تعیین تاخیر وقتی از روی داده‌های ورودی و خروجی همواره با مشکلاتی همراه می‌باشد.


بررسی و بهینه سازی انتقال حرارت در اثر جت برخوردی به صفحه متحرک
زیرا تاخیر وقتی سبب می‌شود مسئله شناسایی، به یک مسئله شناسایی غیرخطی منجر شود.


ارزیابی عملکرد و طراحی سیستم کنترل تطبیقی برای توربین گازی SGT600 در ردیابی و کنترل سرج کمپرسور گاز
در بیشتر روش‌های متداول، تاخیر وقتی را با کمینه‌سازی مجموع مربعات خطای میان خروجی مدل و سیستم واقعی بدست می‌آورند.


بررسی پارامترهای پلیسه گیری به وسیله ماشینکاری تخلیه الکتریکی
در این روش‌ها، ابتدا باید ساختار مدل شناسایی و تعیین شود.


بررسی تاثیر اصطکاک بر ارتعاشات غیرخطی سیستم انتقال قدرت چرخ دنده‌ای تک مرحله‌ای
اگر این ساختار به درستی تعیین نشود، این امکان وجود دارد که الگوریتم شناسایی برای یک تاخیر مناسب نباشد و با هستفاده از مدل با مرتبه متفاوت، خطای کمتری حاصل شود.


بررسی ساختارهای جریان حاوی انرژی در جریان جابجایی ترکیبی(آزاد-اجباری)داخل کویتی به روش POD
در این پژوهش، یک روش جدید بر مبنای محاسبه اونتروپی سری وقتی جواب سیستم ارائه شده هست که امکان شناسایی تاخیر وقتی را بدون تعیین ساختار مدل و شناسایی پارامترهای سیستم فراهم می‌کند.


بررسی کمانش نانولوله های کربنی با اثر سطحی در بستر الاستیک بر مبنای تئوری غیر محلی
پايه کار این روش اون هست که در صورت تشخیص صحیح تاخیر وقتی، کمیتی به نام " اونتروپی جایگشت" سری وقتی کمینه می‌شود.


بررسی کمانش و رفتار پس‌کمانش ورق‌ها بر اساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی با کاربردهایی برای نانو ورق‌های گرافین
در این روش، با توجه به مستقل بودن شناسایی تاخیر از شناسایی سایر پارامترهای سیستم، خطای تخمین تاخیر نسبت به روش‌های هموقت شناسایی تاخیر و سایر پارامترها کمتر می‌باشد.

از دیگر مزایای این روش نسبت به روش‌های مرسوم، مقاوم بودن اون نسبت به نویز و قابل اعمال بودن اون به سیستم‌های غیرخطی می‌باشد.

همچنین شناسایی تاخیر بصورت جداگانه سبب می‌گردد که، مسئله شناسایی سیستم ‌های خطی دارای تاخیر که در روش‌های مرسوم به کمک روش‌های شناسایی غیرخطی صورت می‌گیرد به یک مسئله خطی تبدیل شود.

این روش بر روی چند مسئله نمونه اعمال شده و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج ارائه شده در سایر مقالات، عملکرد مطلوب روش ارائه شده را تائید می‌نماید.

علاوه بر روش ارائه شده برای سیستم‌های تک ورودی تک خروجی، با هستفاده از روش بهینه‌سازی ساختار شبکه عصبی تاخیر وقتی میان باز شدن پره‌های ردیف اول کمپرسور و دمای اگزوز توربین گازی شناسایی شده هست.

برای این منظور از داده‌های یک واحد نیروگاهی هستفاده شده هست.

صحه گذاری نتایج بدست آمده با هستفاده از نتایج موجود در سایر مقالات انجام شده هست.
72 out of 100 based on 17 user ratings 542 reviews

کنترل رفتارهای دینامیکی غیرخطی لنگ-لغزنده انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن لقی‌های مفاصل
بررسی عددی تاثیر صفحه T شکل بر رفتار گرما - سیال حول دو استوانه دایره‌ای پشت سر هم محصور در کانال
تحلیل ارتعاشات ورق ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر از جنس روغن هوشمند MR
مطالعه ی عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی نانو سیال در یک محیط متخلخل مربعی شکل با استفاده از روش شبکه بولتزمن
تحلیل تنش و بررسی پایداری جداره‌های استوانه‌ای ضخیم هایپرالاستیک تحت اثر بارهای مکانیکی و حرارتی متقارن محوری
مطالعه تجربی جوشکاری لیزری نانوکامپوزیت پلی پروپیلن - اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر- خاک رس
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*