تحلیل غیر خطی جابه جایی های بزرگ خمشی نانوسیم با اثر سطح به روش اجزا محدود


تحلیل غیر خطی جابه جایی های بزرگ خمشی نانوسیم با اثر سطح به روش اجزا محدود
در این پایان نامه، تحلیل تغییر شکل بزرگ نانوسیم با روش اجزای محدود غیر خطی انجام شده هست.


بررسی کمانش نانولوله های کربنی با اثر سطحی در بستر الاستیک بر مبنای تئوری غیر محلی
معادلات حاکم بر تغییر شکل بزرگ نانو سیم بر پايه تئوری اثر سطح نوشته شده هست.


بررسی کمانش و رفتار پس‌کمانش ورق‌ها بر اساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی با کاربردهایی برای نانو ورق‌های گرافین
بر پايه این تئوری، نانو سیم، به صورت یک تیر مرکب از یک هسته مرکزی و یک پوسته نازک مدل می شود.


کنترل رفتارهای دینامیکی غیرخطی لنگ-لغزنده انعطاف‌پذیر با در نظر گرفتن لقی‌های مفاصل
خواص الاستیک هسته و پوسته با هم متفاوت هست، بنابراین از یک سفتی خمشی ترکیبی برای نانو تیر هستفاده می شود.


بررسی عددی تاثیر صفحه T شکل بر رفتار گرما - سیال حول دو استوانه دایره‌ای پشت سر هم محصور در کانال
علاوه بر این، پوسته دارای یک تنش پس ماند هست، که اثر اون به صورت یک بار گسترده عمود بر محور نانوتیر در نظر گرفته می شود.


تحلیل ارتعاشات ورق ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر از جنس روغن هوشمند MR
در تغییر شکل های بزرگ نانوسیم، این بار گسترده، دارای مولفه های افقی و قائم می باشد.


مطالعه ی عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی نانو سیال در یک محیط متخلخل مربعی شکل با استفاده از روش شبکه بولتزمن
ابتدا معادلات حاکم بر تغییر شکل بزرگ نانوسیم با اثر سطح، با کمک فرض فن کارمن نوشته می شود.


تحلیل تنش و بررسی پایداری جداره‌های استوانه‌ای ضخیم هایپرالاستیک تحت اثر بارهای مکانیکی و حرارتی متقارن محوری
سپس این معادلات، به روش اجزای محدود غیر خطی گسسته سازی می شود.


مطالعه تجربی جوشکاری لیزری نانوکامپوزیت پلی پروپیلن - اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر- خاک رس
دستگاه معادلات غیر خطی به دست آمده، هم به روش تکرار مستقیم و هم به روش نیوتن-رافسون حل شده هست.

نتایج برای سه شرط مرزی مختلف شامل یک سر گیر دار، دو سر گیر دار و با تکیه گاه ساده محاسبه شده و با نتایج حل خطی با اثر سطح، حل غیر خطی بدون اثر سطح و با نتایج به دست آمده از روش های دیگر مقایسه شده هست.

جواب های به دست آمده در این پایان نامه با جواب های به دست آمده با روش های دیگر هم خوانی خوبی دارد.

در پایان با هستفاده از روش به کار گرفته شده در این پایان نامه، تحلیل تغییر شکل بزرگ یک نانو سیم مخروطی (با سطح مقطع متغیر) نیز انجام شده هست


72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews