تحلیل دینامیکی تیر خمیده ساندویچی با هسته فومی تحت ضربه عرضی با سرعت پایین

شبیه‌سازی عددی گرمایش و مرطوب شدن هوا در حفره‌ی بینی انسان
ساخت و تست پنل ساندویچی با هسته لانه زنبوری آلومینیومی و پوسته کامپوزیتی پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)
شبیه‌سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات مایکرو و نانو در بینی انسان پس از عمل جراحی مجازی اسفنوئیدوتومی
مدل‌سازی عددی جریان مایع مغزی نخاعی درون بطنهای مغز و فضای زیرعنکبوتیه‌ی مغز و نخاع
بررسی اثر پارامترهای فرآیند تولید شمش نیمه جامد آلیاژ Al-A356 بر روی خواص قطعه تولیدی به روش تیکسوفورجینگ
اصلاح ساختار شبکه مبدل‌های حرارتی به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی واحد کاهش گرانروی پالایشگاه بندرعباس به کمک تکنولوژی پینچ
why everything gone with display:block?
(Simple) Can HTML properties be attributes or are they only for CSS?
Is it possible to add SVG images to a web page through CSS?
when to leave space ,when not in CSS?
Strange float behaviour in IE7
How to put a div in center of browser using CSS?
padding not even in IE
background attribute in CSS
What is the purpose of line-height, and what does white-space:nowrap do?
Force CSS Recache

تحلیل دینامیکی تیر خمیده ساندویچی با هسته فومی تحت ضربه عرضی با سرعت پایین
در این پایان‌ نامه در ابتدا مروری بر تحقیقات انجام شده‌ی مرتبط با پایان نامه حاضر صورت گرفته و در ادامه فرضیات برای حل مسئله بیان می‌گردد.


تحلیل تنش صفحات بی‌نهایت حاوی گشودگی‌های غیردایروی تحت شار حرارتی یکنواخت
سپس با هستفاده از تئوری مرتبه بالای ورق‌های ساندویچی، جواب دینامیکی تیر خمیده ساندویچی با هسته فومی تحت ضربه عرضی یک جرم ضربه زننده در وسط رویه بالا بررسی می‌شود.


شبیه سازی عددی جریان سیال در محیط متخلخل با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ (LES)
علاوه بر جواب دینامیکی تیرکه شامل جابجایی‌های محیطی و شعاعی هسته و رویه‌ها می‌باشد تنش‌ها و کرنش‌های برشی و نرمال تیر نیز مشخص گردیده‌اند.


شناسایی و کنترل سیستم‌های به شدت غیرخطی به روش پارامتر وابسته به متغیر حالت
در فرمول‌بندی ارائه شده برای رویه‌ها از تئوری بررشی مرتبه اول هستفاده شده و میدان جابجایی هسته مجهول در نظر گرفته شده هست که با کمک روابط تنش-کرنش و کرنش جابجایی و با هستفاده از شرایط سازگاری در فصل مشترک هسته با رویه‌ها، میدان جابجایی هسته مشخص می‌شود.


حل عددی تمام کوپله معادلات نویر استوکس غیرقابل تراکم با کمک روش گسسته‌سازی حجم محدود بر پایه المان محدود
همچنین فرض می‌شود که ضربه به صورت عمودی بر رویه بالا وارد می‌شود.


ارزیابی و پایش پایداری قوس الکتریکی در فرآیند جوشکاری با گاز محافظ به کمک سیگنال صوتی قوس جوشکاری
برای مدل‌سازی نیروی ضربه از مدل دو درجه آزادی جرم و فنر با سفتی خطی شده هستفاده گردیده هست.


تحلیل ترمواکونومیک سیستم‌های حرارتی جذبی
به منظور صحه گذاری نتایج بدست آمده از تحلیل حاضر، از نتایج مراجع گذشته و همچنین تحلیل عددی در نرم افزار ABAQUS هستفاده شده هست، که توافق نسبتا خوبی بین نتایج بربرنامه هست.


بررسی عددی رفتار موج انفجار در لحظه تداخل با انواع محیط متجانس
در ادامه اثر افزایش پارامترهایی نظیر نسبت ضخامت هسته به ضخامت تیر، و مدول الاستیسیته هسته به رویه بالا را بر جابجایی هسته و رویه‌ها و همچنین تنش‌ها مورد بررسی برنامه داده شده هست.


آنالیز انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی سهموی خطی
اثر سرعت ضربه زننده و افزایش ضخامت هسته و مدول الاستیسیته هسته بر نیروی ضربه نیز مورد مطالعه برنامه گرفته هست.
74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews