بررسی پیشروی آسیب در مواد کامپوزیتی تحت بار خستگی


بررسی پیشروی آسیب در مواد کامپوزیتی تحت بار خستگی
در میان انواع شرایط بارگذاری ممکن بر روی سازه‌های تهیه شده از مواد مرکب، بارگذاری خستگی یکی از مهمترین اونها‌ست.


شناخت مکانیزم های خرابی کامپوزیت کربن-اپوکسی تقویت شده با نانو الیاف 6.6 به روش آکوستیک امیشن
اگرچه خستگی مواد مرکب مدتها‌ست که مورد بررسی برنامه دارد، اما هنوز این تحقیقات برای ارزیابی عمر خستگی و رفتار خستگی در تمام شرایط کافی نمی‌باشد و به بررسی بیشتر فرایندها و شرایط موثر در اونها نیازمند هست.


بررسی عملی سیستم آب گرمکن خورشیدی خانگی با پمپ فتوولتاییک
در اکثر روش‌های معرفی شده برای بررسی رفتار خستگی مواد کامپوزیت، لازم ا‌ست آزمایش‌های فراوانی انجام شود و روش‌های عددی و تحلیلی کمتر مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


تحلیل تنش و تغییر شکل در دیسک دوار دارای ناهمسانگردی دکارتی
رایج‌ترین نوع آزمایش‌ها، آزمایش‌های خستگی کشش-کشش و کشش-فشار می‌باشند که در اون، لایه‌های ماده مرکب در معرض ایجاد و رشد یکسان آسیب برنامه دارند.


مطالعه رفتار شکست بتن آسفالتی تحت بارگذاری مود ترکیبی I/III در دمای زیرصفر درجه
وضعیتی که در نوع بارگذاری خستگی خمشی کاملا" متفاوت هست و دراون هر لایه شرایط خاص خود را بنا به موقعیت خود در لایه‌چینی، خواهد داشت حتی اگر لایه‌های ماده مرکب هم‌جنس و هم‌جهت باشند.


بررسی پدیده تورق در کامپوزیت‌های لایه‌ای مورد استفاده در پره توربین بادی
در این وضعیت بارگذاری، تنش در راستای ضخامت لایه‌چینی متغیر ا‌ست.


بررسی عددی رفتار آکوستیک جریان سیال در خروجی نازل جت مادون صوت
بنابراین لایه‌ها با تقدم و تاخر خاصی نسبت به هم دچار شکست و واماندگی می‌شوند.


عیب‌‌یابی ماشین‌آلات دوار با استفاده از روش‌های مبتنی بر سیستم‌های فازی
همچنین ترتیب چینش لایه‌ها در یک نمونه موجب خواهد شد تا یک ورق کامپوزیتی با زوایا و شرایط اولیه مشخص اما با چینش متفاوت، نسبت به یکدیگر دارای عمر خستگی متفاوتی باشند.


ارائه یک مدل مفهومی دیفرانسیلی به منظور شبیه‌سازی عملکرد حرارتی و بهینه‌سازی موتور استرلینگ
در این پایان‌نامه ورق کامپوزیتی تحت بار خستگی ناشی از بار خمشی، با هستفاده از تئوری کاهش هستحکام مدل‌‌سازی شده و اثر زاویه‌ی الیاف و چینش لایه‌ها در عمر خستگی اون مورد بررسی برنامه گرفته هست.

در ابتدا خیز ورق تحت بار خمشی با هستفاده از تئوری ناویر برای شرط مرزی تکیه‌گاه ساده بدست آمده و توزیع تنش در لایه‌‌های کامپوزیت با هستفاده از این حل هستخراج شده هست.

سپس با هستفاده از تئوری کاهش هستحکام بروتمن و ساها، میزان کاهش هستحکام و سفتی برای هر لایه در هر مرحله از بارگذاری، بدست آمده و مقادیر جدید بدست آمده برای هستحکام و مدول هر لایه، در سیکل بعدی بارگذاری مورد هستفاده برنامه گرفته هست.

این مراحل تکرار شده هست تا سرانجام تک‌تک لایه‌ها در راستای الیاف و ماتریس شروع به خستگی و شکست ‌نمایند.

در این مرحله از تئوری قاعده‌ی کاهش ناگهانی برای مدل کردن شکست یک لایه از لایه‌های کامپوزیت هستفاده شده هست.

در حل مساله، فرآیند شکست لایه‌‌ها تا وقت شکست ناگهانی کل ورق کامپوزیتی ادامه می‌‌یابد.

با هستفاده از این مدل میزان عمر خستگی تک‌تک لایه‌ها و اثرات شکست یک لایه بر رفتار لایه‌‌های دیگر تا رسیدن به شکست نهایی کل سازه مورد بررسی برنامه گرفته هست.

در قسمت نتایج عددی با کدنویسی در نرم افزار مطلب، عمر خستگی برای ورق کامپوزیتی از جنس گرافیت-اپوکسی با زوایای مختلف و چینش متفاوت لایه‌‌ها مورد بررسی برنامه گرفته هست و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده هست.
72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews