تولید نانوکامپوزیت پایه مس با ذرات تقویتی Al2O3 به روش فرآوری اصطکاکی اغتشاشی و بررسی مکانیک شکست آن


تولید نانوکامپوزیت پایه مس با ذرات تقویتی Al2O3 به روش فرآوری اصطکاکی اغتشاشی و بررسی مکانیک شکست آن
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ,(Friction Stir Processing) FSP یک تکنولوژی جدید مهندسی سطوح هست که به وسیله اون می‌توان عیوب ریخته گری را حذف کرد و میکروساختار فلز را بهبود بخشید؛ در نتیجه سختی و داکتیلیته فلز بهبود می‌یابد و مقاوت خستگی و مقاومت خوردگی فلز افزایش داده شده و باعث افزایش قابلیت شکل پذیری و بهبود دیگر خواص فلز می‌شود.


مدل‌سازی و کنترل یک عملگر سرو الکتروهیدرولیک توسط شیر سرو سه طبقه
علاوه بر این، از این روش برای همگن سازی ساختار فلزی، تصحیح میکروساختار و افزایش خواص مکانیکی هستفاده می‌شود.


بررسی جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانسی گردابه بزرگ
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، فرایند حالت جامد جدیدی هست که در اون از یک لوازم دوپله برای اصلاح خواص سطح هستفاده می-شود.


مدل‌سازی، شبیه‌سازی و کنترل سیستم فوتوولتائیک به وسیله اینورتر چندسطحی به منظور کاهش هارمونیک
در روش FSP از یک متد مشابه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (Friction Stir Welding) FSW هستفاده شده، ولی فرآیند FSP به منظور اصلاح موضعی میکروساختار، نه به عنوان اتصال مواد به یکدیگر هستفاده می‌شود.


استفاده از سیستم فیلتر کالمن فازی برای کنترل توربین گاز صنعتی V94.2
به علاوه توسط روش FSP می‌توان سطوح کامپوزیتی ایجاد نمود.


تحلیل کمانش مکانیکی و حرارتی صفحات مستطیلی هدفمند پیزوالکتریک با استفاده از روش المان محدود
امروزه فرآیند اصطکاکی اغتشاشی به عنوان روشی برای اصلاح میکروساختار و تشکیل کامپوزیت های فلزی مطرح هست.


شبیه‌سازی عددی لوله‌های حرارتی تعبیه‌شده در هیت سینک‌ها
هدف از انجام این پژوهش رسیدن به کامپوزیت فلزی پایه مس بوسیله پودر ذرات نانو Al_2 O_3 با اندازه متوسط 80 نانومتر و با % وزنی 16% در فلز پایه به روش اصطکاکی اغتشاشی و بررسی خواص مکانیکی و مکانیک شکست و مقایسه اون با نمونه مس تولید شده به همین روش ولی بدون هستفاده از پودر می‌باشد.


تحلیل سینماتیک و دینامیک ربات موازی استوارت
ابتدا شرایط برای دستیابی به کامپوزیت فلزی فراهم گردید که آزمایشات تجربی در دورهای لوازم 950، 1180 و 1500 دور بر دقیقه، سرعت پیشروی 5/37، 5/47 و 60 میلیمتر بر دقیقه و تعداد پاس های تک پاسه، دو پاسه و چهار پاسه انجام شدند.


بررسی تحلیلی و تجربی اثر تنش پسماند روی خواص ارتعاشی نمونه‌های تیر
سپس مجموعه ای از مطالعات میکروسکوپی و ماکروسکوپی روی کامپوزیت حاصله انجام شده و نتایج دسته بندی شده هست، تا کامپوزیتی با توزیع ذرات مناسب و با کیفیت بالا تولید گردد.

خصوصیات مکانیکی اعم از تنش تسلیم، تنش نهایی و سختی اندازه گیری شد.

تمامی این مراحل یکبار همراه با پودر و یکبار بدون هستفاده از نانو پودر انجام گردید.

در نهایت پس از انجام مطالعات تجربی مقادیر بهینه برای تنظیم پارامترهای فرآیند و سایر پارامترها برای رسیدن به کیفیت مطلوب بدست آمده هست.

در مرحله بعد آزمایشاتی برای مطالعه مکانیک شکست کامپوزیت ها طبق هستاندارد ASTM E399-83 به روش Compact انجام گردید.

برای این آزمایش نمونه ها سپس آماده سازی توسط دستگاه فرز، با دستگاه وایرکات شکافی در نمونه ها ایجاد شد.

سپس فیکسچر مکانیک شکست طراحی و ساخته شد.

برای تست قطعات از دستگاه Zwick/Z010 موجود در آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه تبریز هستفاده گردید.

سپس انجام تست با توجه به مقادیر بدست آمده برای KIC مکانیک شکست هر یک از نمونه‌ها بدست آمد.

نتایج آزمایشات نشان داد که در شرایط بهینه می‌توان نانو کامپوزیتی با توزیع ذرات همگن و یکنواخت و بدون عیوب متداول در فرآیند و با خواص مکانیکی بالاتر نسبت به فلز پایه و اندازه ریز تولید کرد.

علاوه بر این می‌توان هستحکام و سختی نانو کامپوزیت را نسبت به فلز پایه افزایش داد.

با بررسی اثر سرعت دورانی و تعداد پاس ها، نتایج ریز ساختاری بیانگر اثر مطلوب افزایش سرعت و تعداد پاس‌ها بر یکنواختی توزیع پودر در ناحیه اغتشاشی و بالتبع اون افزایش هستحکام می‌باشد.
54 out of 100 based on 49 user ratings 74 reviews

مدل‌سازی جابه‌جایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی و نانوسیالات نیوتنی به روش شبکه بولتزمن
حل الاستیسیته سه‌بعدی خمش ورق‌های مدرج تابعی پادهمسانگرد
مدل‌سازی جریان گاز در یک میکروکانال پله گذاری شده در رژیم‌های جریان غیرلغزشی، لغزشی و گذرا با استفاده از روش لتیس بولتزمن
تحلیل و عیب‌یابی سیلندرهای موتور لکوموتیو از طریق پردازش سیگنال‌های ارتعاشی
بررسی و تحلیل فنی سیستم هیبرید موتور استرلینگ و آب شیرین کن به منظور تولید همزمان توان و آب شیرین
بررسی عددی عملکرد حرارتی استفاده از نانو سیال آلومینیوم اکسید/آب در کلکتورهای خورشیدی لوله‌ای تحت خلاء دارای لوله خمیده با زاویه 180 درجه
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*