تحلیل رفتار جریان قطره در میکروکانال‌ با استفاده از روش حجم‌ سیال در نرم‌افزار اپن فم


تحلیل رفتار جریان قطره در میکروکانال‌ با استفاده از روش حجم‌ سیال در نرم‌افزار اپن فم
ابزارهای میکروسیالی در زمینه‌های پزشکی، صنعتی و همچنین جهت تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی کاربردهای فراوانی دارند.


بررسی و شبیه‌سازی برهمکنش سازه و سیال در رژیم‌های مختلف کاری پمپ‌های دیافراگمی
در پژوهش حاضر، جریان دو فازی در یک میکروکانال با یک ورودی فرعی که در مجموع یک هندسه تی-شکل را تشکیل می‌دهد مورد بررسی عددی برنامه گرفته هست.


طراحی راهبرد کنترلی هوشمند برای خودروهای ترکیبی الکتریکی شارژشونده
هوا به‌عنوان فاز پیوسته از کانال اصلی و آب به‌عنوان فاز گسسته از کانال فرعی وارد اتصال شده و در تحت شرایط خاصی تشکیل قطره را می‌دهد.


بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلی‏ آمید 6،6- گرافین با استفاده از شبیه‏ سازی دینامیک مولکولی
شبیه‌سازی عددی دوبعدی با هستفاده از نرم‌افزار اپن‌فم و هستفاده از روش بازسازی سطح آزاد حجم‌سیال (VOF) انجام گردید.


بررسی نظری و تجربی اتلاف انرژی یک سیستم دیسک و محور و کوپلینگ
این هندسه توسط محققین متعددی در دهه اخیر بررسی شده بود و تعداد محدودی از رژیم‌های اصلی جریان قطره از جمله رژیم‌های فشردگی، انتقالی فشردگی-چکیدن، چکیدن، جت‌مانند، حبابی و موازی در اون نقل شده بود.


مطالعه تئوری-تجربی پدیده‌ی نشتی در موتور تک سیلندر پژوهشی نسبت تراکم متغیر در حالت موتورگردانی
در تحقیق حاضر، بازه‌ی گسترده‌ای از عدد موئینگی، نسبت نرخ جریان، زاویه‌ی تماس و عدد رینولدز که از جمله پارامترهای مهم در جریان‌های دو فازی می‌باشند مورد بررسی برنامه گرفت، و رژیم‌هایی جدیدی علاوه بر رژیم‌های نقل شده، مشاهده گردید.


بررسی عددی جریان گرما-سیال روی استوانه با صفحه جداگر دوتکه محصور در کانال
رژیم‌های جدید در این تحقیق تحت عنوان رژیم‌های گذرای چکیدن-جت‌مانند، چکیدن دوقطره‌ای، جت‌مانند دوقطره‌ای و رژیم شبه حبابی نامیده شده‌اند که با توجه به شرایط فیزیکی پژوهش حاضر برای اولین بار در میکروکانال تی-شکل مشاهده شده‌اند.


تحلیل تنش در یک ماده ویسکوالاستیک با هندسه خاص در دماهای بالا
از جمله نوآوری‌های کلیدی دیگر در این پروژه، بررسی خطوط جریان و شناسایی موقعیت مکانی تشکیل گردابه‌ها در رژیم‌های جریان دو فاز داخل میکروکانال بود که تاکنون توسط محققین بررسی نشده و اهمیت اون جهت تحلیل نقش هر یک از نیروهای موثر بر شکست قطره قابل ملاحظه می‌باشد.


تحلیل تنش در یک ماده ویسکوالاستیک با هندسه خاص در شرایط انبارداری و حمل ونقل
در انتها برای جمع‌بندی پژوهش حاضر و درک بهتر از تاثیر مقادیر پارامتر‌های بی‌بعد جهت ایجاد رژیم‌های شناسایی شده و تحلیل اون‌ها در یک نگاه، سعی بر این بود تا برای اولین بار بتوان کلیه‌ی نتایج به‌دست آمده برای رژیم‌های مختلف جریان را به‌صورت چند نمودار که گویای وابستگی رژیم‌های مختلف به پارامتر‌های (Ca, ?, Q_(d )/Q_(c ) ) می‌باشند، خلاصه نمود.

با هستفاده از این نمودارها می‌توان میزان نقش هریک از پارامترهای مهم جهت تبدیل رژیم‌های جریان به یکدیگر را داخل میکروکانال‌ها شناسایی کرد و به‌این نکته پی‌برد که تا چه اندازه‌ای این پارامترها می‌توانند هر رژیم دلخواه را به دیگری تبدیل نمایند.
86 out of 100 based on 76 user ratings 626 reviews