بررسی عددی چگونگی گسترش ترک در بال های حشرات


بررسی عددی چگونگی گسترش ترک در بال های حشرات
بال حشرات بسیار سبک وزن و در عین حال دارای هستحکام مکانیکی بالاست.


بررسی، پیش‌بینی و روشهای جلوگیری از پدیده‌ی نوسان در ورودیهای مافوق صوت
بال حشره باید بتواند در برابر ایجاد و گسترش ترک، که بسیار برای بال به عنوان سازه ترد مضر هست، مقاومت مطلوب را داشته باشد.


بررسی تجربی و آشکارسازی انبساط فوم در فرآیند قالبگیری تزریق پلاستیک
سوال اینجاست که چطور بال از ایجاد و گسترش ترک در برابر نیروهای اعمالی محیطی جلوگیری می‌کند.


ارزیابی قابلیت اطمینان در حسگرهای شبکه هوشمند برق
در این رساله تلاش بر اون هست که با رفتار بال در برابر ترک بیشتر آشنا شد.


تحلیل عددی عملکرد حرارتی میکروکانال خنک کننده CPU
عکس‌های میکروسکپی گرفته شده نشان می‌دهد که لبه بالایی بال در یک نقطه به نام نادس ناپیوستگی دارد که سبب متمرکز شدن تنش در اون نقطه شده و احتمال ایجاد ترک در اون نقطه را افزایش می‌دهد.


مطالعه و شبیه‌سازی اثر ورودیهای نویزی و دو بسامدی بر نوسانات غشای قاعده ای در حلزونی گوش انسان
همچنین عکس‌ها نشانگر اون هست که رگه از سه لایه عمده تشکیل شده‌است، که دو لایه کناری از جنس کیتین و لایه میانی از جنس پروتئین هست.


اثر مقدار مس بر رفتار خزش فرورونده آلیاژ Al-17%Si-0.5%Mg
این پروژه برای اولین بار تلاش می‌کند که ایجاد و گسترش ترک در بال و رگه حشرات را به روش عددی شبیه سازی کند.


توسعه نرم افزاری بومی جهت تعیین خواص ترمودینامیکی مخلوط هیدروکربنها و مبردها در فازهای مختلف و شبیه‌سازی یک نمونه سیکل مایع سازی گاز طبیعی
در این رساله از روش پردازش عکس هستفاده شده‌است تا بتوان از بال ملخ یک مدل المان محدود ایجاد کرد.


بررسی اثر جریان شتابدار بر سهم ترم های مختلف انرژی جنبشی آشفتگی در لوله و کانال با استفاده از مدل آشفتگی k-ε-v^2
مدل‌های بال و رگه به کمک نرم افزار المان محدود آباکس تحت تست کشش برنامه می‌گیرند.

برای تعریف رفتار ترک از قانون کشش- جدایش خطی هستفاده شده‌است.

نتایج به دست آمده، که تطبیق خوبی با نتایج تجربی به دست آمده دارند، نشان می‌دهد که رگه‌ها در بال ملخ به عنوان یک سدی در برابر رشد ترک در بال عمل می‌کند و بیشترین تاثیر را در میزان سختی کل بال دارد.

در نتایج همچنین توزیع تنش اصلی اول در بال و رگه نمایش داده شده هست که می توان از اون به عنوان یک معیار برای تشخیص نواحی بحرانی هستفاده کرد.

یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد که طول بحرانی ترک در بال به مقدار 605 میکرو متر می‌باشد که با نتایج تجربی به دست آمده تطابق مناسبی دارد.
72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews

بررسی عددی لایه‌مرزی و انتقال حرارت فالکنر-اسکن در جریان سیالات ویسکوالاستیک
تحلیل عددی تاثیر توزیع هوا بر پاشش و احتراق سوخت مایع در محفظه احتراق
بررسی عددی تاثیرات میدان مغناطیسی بر جریان و انتقال حرارت فروسیال غیرنیوتونی دارای هدایت الکتریکی در مجاری با دیواره الاستیک
طراحی و ساخت وسیله نقلیه الکتریکی با نیروی مولد هیبریدی پیل سوختی – باتری
مدل‌سازی دینامیکی آب شیرین‌کن‌های تقطیر چند مرحله‌ای و طراحی سیستم کنترل کننده مناسب
تحلیل فنی-اقتصادی استفاده از سیستم آب‌شیرین‌کن MED-TVC در مولد بخار بازیاب حرارت یک سیکل ترکیبی
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*