تحلیل ارتعاشات الکترومغناطیس غیرموضعی و ناپایداری نانولوله‌های ویسکوالاستیک کوپله کربنی و نیتریدبور حاوی جریان سیال ویسکوز


تحلیل ارتعاشات الکترومغناطیس غیرموضعی و ناپایداری نانولوله‌های ویسکوالاستیک کوپله کربنی و نیتریدبور حاوی جریان سیال ویسکوز
در این رساله ارتعاشات آزاد و پایداری سیستم‌های کوپله نانولوله‌های کربنی و نیتریدبور با هستفاده از تئوری غیرموضعی ویسکوالاستیسیته مکانیک محیط‌های پیوسته و مدل-های تیر اویلر-برناما و تیر تیموشنکو بررسی شده هست.


بررسی اثر جریان شتابدار بر سهم ترم های مختلف انرژی جنبشی آشفتگی در لوله و کانال با استفاده از مدل آشفتگی k-ε-v^2
نانولوله‌ها حاوی جریان سیال ویسکوز می‌باشند و تحت میدان‌های مغناطیسی و الکتریکی برنامه دارند.


بررسی عددی لایه‌مرزی و انتقال حرارت فالکنر-اسکن در جریان سیالات ویسکوالاستیک
همچنین نانولوله‌ها توسط محیط الاستیک به یکدیگر کوپل شده‌اند.


تحلیل عددی تاثیر توزیع هوا بر پاشش و احتراق سوخت مایع در محفظه احتراق
محیط الاستیک توسط مدل‌های وینکلر، پاسترناک و ویسکوپاسترناک شبیه سازی شده و اثرات محیط الاستیک را بر ارتعاشات غیرموضعی و ناپایداری سیستم‌های کوپله بررسی می‌شود.


بررسی عددی تاثیرات میدان مغناطیسی بر جریان و انتقال حرارت فروسیال غیرنیوتونی دارای هدایت الکتریکی در مجاری با دیواره الاستیک
از تئوری غیرموضعی ویسکوپیزوالاستیسیته‌ برای مدل‌ سازی نانولوله‌ها هستفاده شده هست و اثر میدان مغناطیسی توسط نیروی حجمی لورنتس در روابط اعمال شده هست.


طراحی و ساخت وسیله نقلیه الکتریکی با نیروی مولد هیبریدی پیل سوختی – باتری
اثر سیال عبوری توسط ضریب نادسن اصلاح شده و در معادلات حاکمه وارد می‌شود.


مدل‌سازی دینامیکی آب شیرین‌کن‌های تقطیر چند مرحله‌ای و طراحی سیستم کنترل کننده مناسب
با توجه به اینکه در ابعاد نانو نسبت سطح نانولوله‌ها به حجم اونها قابل توجه هست، در مطالعه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی نانولوله‌ها اثرات تنش سطح در نظر گرفته شده‌ هست.


تحلیل فنی-اقتصادی استفاده از سیستم آب‌شیرین‌کن MED-TVC در مولد بخار بازیاب حرارت یک سیکل ترکیبی
روابط حاکم با هستفاده از روش انرژی و برپايه اصل همیلتون بدست آمده و از روشهای عددی برای رسم نمودارها و نتایج هستفاده شده هست.


شبیه سازی عددی جریان های آشفته درون محیط متخلخل با روش شبکه بولتزمن
در این پژوهش اثرات میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی، سرعت سیال، ویسکوزیته سیال، محیط ویسکوالاستیک، طول نانولوله‌ها، پارامتر مقیاس کوچک و اثر سطح بر روی ارتعاشات و ناپایداری سیستم‌های کوپله حاوی جریان سیال مطالعه شده هست.

نتایج نشان می‌دهند که در نظر گرفتن محیط ویسکوپاسترناک، اثرات تنش سطح و میدان مغناطیسی طولی باعث افزایش پایداری سیستم‌های نانوکوپله می‌شود و پارامتر غیرموضعی، سرعت سیال و عدد نادسن باعث انتقال ناحیه‌ی مزبور به سمت فرکانس‌های کمتر می‌گردد.

برای اعتبارسنجی نتایج علاوه بر اینکه برخی از نتایج با روش‌های عددی دیگر مورد مقایسه قرارگرفته هست، همچنین نتایج تحقیق حاظر پس از ساده‌سازی با نتایج دیگر محققین مورد مقایسه برنامه گرفته شده هست.

نتایج این پژوهش می‌تواند در طراحی و ساخت سیستم‌های نانو/میکرو الکترومکانیک در کاربرد‌های پیشرفته بیومکانیک و فتونیک مورد هستفاده برنامه گیرد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 608 reviews

بهبود اندازه‌گیری شتاب بر روی میز لرزه با استفاده از ترکیب داده‌های سنسوری
مقایسه‌ی فرآیند جوشکاری ضربه‌ای با پرتابه‌های سرعت بالا در شرایط خلاء و فشار اتمسفر
تحلیل اکسرژی و بهینه‌سازی یک سیستم فتوولتائیک/حرارتی مجهز به فیلتر نوری
بررسی و بهبود اندازه لبه چرخ الکترود در جوشکاری مقاومتی نواری پیوسته
بررسی عددی فرآیند ذوب در یک نیمکره به صورت دوبعدی با منبع حرارتی در داخل آن توسط روش شبکه بولتزمن
بررسی انواع مکانیزم‌های استحصال انرژی از امواج دریا و طراحی مفهومی یک مدل آزمایشگاهی جهت تامین توان 500 وات متناسب با شرایط محیطی دریاهای ای
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*