شبیه‌سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات مایکرو و نانو در بینی انسان پس از عمل جراحی مجازی اسفنوئیدوتومی


شبیه‌سازی عددی جریان هوا و نشست ذرات مایکرو و نانو در بینی انسان پس از عمل جراحی مجازی اسفنوئیدوتومی
در تحقیق حاضر، اثرات جراحی اسفنوئیدوتومی بر میدان جریان هوا و نشست ذرات در ابعاد مایکرو و نانو در مجاری بینی انسان و سینوس اسفنوئید مورد بررسی برنامه گرفت.


انتقال حرارت به روش جابجایی آزاد از روی یک منبع تولید حرارت در یک محیط بسته
یک مدل واقعی از مجاری بینی شامل حفره و سینوس های اطراف اون با هستفاده از مجموعه تصاویر سی تی اسکن متعلق به فردی سالم بازسازی گردید.


ارائه نرم‌افزاری جهت تحلیل انتقال حرارت طبیعی در مخازن بسته حاوی مدارات الکترونیکی (با رژیم پایدار و آرام و در سه بعد)
سپس، جراحی مجازی اسفنوئیدوتومی به روش اوندوسکوپیک بر روی مجرای سمت چپ و سینوس اسفنوئید انجام شد.


تعیین فشارهای بهینه انشعاب بخار از توربین بخار به روش جستجوی عددی
میدان جریان هوا برای سیکل تنفسی کامل (دم و بازدم) تحت شرایط هستراحت برای دبی های مختلف به صورت وقتمند شبیه سازی گردید.


تحلیل ترمودینامیکی عملکرد سیکل برایتون عملی براساس آنالیز اگزرژی
برای مدلسازی انتقال و نشست ذرات هستنشاقی، دیدگاههای لاگرانژی و اویلری به ترتیب برای ذرات با ابعاد مایکرومتر و نانومتر مورد هستفاده برنامه گرفت.


تهیه برنامه کامپیوتری جهت شبیه‌سازی عملکرد دینامیکی خودرو
نشست ذرات در حفره ی بینی و به ویژه در ناحیه اسفنوئید برای حالت های قبل و سپس جراحی مورد ارزیابی و مقایسه برنامه گرفتند.


مدلسازی پا در ورزش دوچرخه‌سواری و تعیین نیرو و ممان در مفاصل و نیروی ماهیچه‌ها با استفاده از تکنیک بهینه‌سازی
نتایج نشان می دهد که جراحی اسفنوئیدوتومی باعث افزایش ورود جریان هوا به ناحیه سینوس گردیده که خود موجب افزایش نفوذ و نشست ذرات در این ناحیه می گردد.


حل عددی جریان لزج اطراف ایرفویل بهمراه اسپویلر با روش گردابه تصادفی
ذرات مایکرو پس از جراحی حداکثر تا قطر 25 میکرون قابلیت نفوذ به داخل سینوس اسفنوئید را دارا بوده که از میان اونها ذرات 10 میکرونی بیشترین میزان نشست را در این ناحیه دارند.


حل عددی جریان آرام سیال در برخورد با یک تپه کسینوسی با استفاده از مختصات منحنی‌الخط
نتایج بررسی نشست ذرات در ابعاد نانو نیز نشان می دهد که ذرات 50-1 نانومتر نیز پس از عمل جراحی قادر به نفوذ به ناحیه اسفنویید بوده که با افزایش قطر ذره از مقدار نشست اونها کاسته می‌شود.

همچنین محدوده ی اعتبار فرض جریان شبه دائم در حل میدان جریان در حفره بینی بر پايه عدد بی بعد هستروهال تعیین گردید و مقایسه ای نیز بین نشست ذرات تحت شرایط جریان سیکلی و جریان ثابت معادل اون انجام شد.
74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews