بررسی بازیابی و کاهش مصرف انرژی واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از تحلیل قانون دوم ترمودینامیک


بررسی بازیابی و کاهش مصرف انرژی واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده از تحلیل قانون دوم ترمودینامیک




در مطالعه حاضر تحلیل اگزرژی واحد بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با دو رویکرد کلی و جزئی با هدف شناسایی منابع عمده اتلاف مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی عددی انتقال حرارت و اختلاط دو سیال با جریان متلاطم در مجاری
سپس تغلیظ گاز اسیدی ورودی، بازیافت حرارت از زباله سوز و بهبود عایق بندی تجهیزات بعنوان سه راهکار جهت افزایش راندمان و بهره وری واحد مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته هست.


برآورد خطا و حل تطبیقی در روش اجزاء محدود
برای این کار واحد بازیافت گوگرد به 10 حجم کنترل مختلف تقسیم شده هست.


استفاده از روشهای عددی و آماری در بهینه‌سازی اجزاء مکانیکی
نتایج بدست آمده نشان می دهند که با تغلیظ گاز اسیدی ورودی از 6/33% به 50% H2S و کاهش غلظت CO2 از 56% به 41% علاوه بر کاهش 5/2 میلیون متر مکعب مصرف گاز در سال و جبران بخشی از تلفات واحد، از انتشار بیش از 7/161 میلیون متر مکعب گازهای گلخانه ای در سال جلوگیری بعمل می آید.


انرژی خورشیدی قابل دسترس در استان کرمان و مدلهای پیش‌بینی کننده
ضمن اونکه در این حالت راندمان کلیه تجهیزات بجز کوره واکنش بین 3/0-5 % و راندمان کلی واحد 5/1 % افزایش می یابد.


افزایش ضریب انتقال حرارت در جریان آرام تکفاز با استفاده از نوار مارپیچ
نتایج بدست آمده برای بازیافت حرارت از زباله سوز نشان می‌دهد که باکاهش دمای گازهای دودکش زباله سوز از 650 به 400 درجه سانتیگراد، ضمن تولید بالغ بر 25 تن بخار فشار ضعیف راندمان زباله سوز و مجموعه واحد بترتیب 13 و 5 % افزایش می یابد.


بررسی عددی سیال غیرنیوتنی در ناحیه حلقوی بین دو لوله هم محور
در ضمن با تقویت عایق تجهیزات به میزان 10 %، می‌توان از اتلاف 74/11 میلیون مگاژول انرژی در طول سال جلوگیری کرد.


حل عددی جریان مغشوش غیردائم حول یک المان مکعبی


شبیه‌سازی عددی حرکت سیال و انتقال حرارت از دیواره در مجاری با تغییر قطر ناگهانی و تزریق محوری سیال سرد


72 out of 100 based on 47 user ratings 722 reviews