بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت AA6061/Al2O3 با فرایند اصطکاکی-اغتشاشی (FSP)


بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت AA6061/Al2O3 با فرایند اصطکاکی-اغتشاشی (FSP)
فرایند اصطکاکی- اغتشاشی روشی برای تغییر خواص یک فلز از طریق تغییر شکل پلاستیکی موضعی شدید هست.


طراحی میز ارتعاشات
این تغییر فرم با درگیرکردن پين فولادي در حال دوران ، با قطعه تحت عمليات و جابه جایی نسبت به اون صورت می گیرد.


حل معادلات سه بعدی اویلر به روش تایم مارچینگ
يكي از كاربردهاي اين فرايند نيز كامپوزيت سازي سطحي جهت بهبود خواص سطحي قطعات صنعتي ، نظير سختي و مقاومت سايشي مي باشد.


حل عددی معادلات جریان و انرژی در جریان‌های مغشوش داخلی
هدف از اين تحقيق ايجاد لایه نانو کامپوزیت سطحی AA6061/Al2O3بر رايشان الياژ الومينيوم 6T - 6061 با هستفاده از فرايند اصطكاكي، اغتشاشي مي باشد.


معرفی و کاربردهایی از آنالیز غیراستاندارد در مکانیک
بعلاوه اثر پارامترهاي مهم مثل سرعت دوراني و سرعت پيشرايشان لوازم ، شكل پروفيل لوازم و نيز عمق نفوذ اون بر هستحكام كششي ، مقاومت سايشي و ريزسختي كامپوزيت حاصل مورد بررسي قرارگرفته هست.


اندازه‌گیری ضریب انتقال حرارت کلی اواپراتورهای یخچال فریزر
همينطور جهت افزايش دقت و كاهش هزينه ازمايشات تجربي ، از روش طراحي ازمايشات تاگوچي براي تعيين واقعيات بهينه و حصول هستحكام مناسب نمونه ها هستفاده شده هست.


بررسی رفتار دینامیکی خودروهای زرهی با سیزده درجه آزادی و پیداکردن پاسخهای گذرا و فرکانسی آنها و بهینه کردن سیستم تعلیق این نوع خودروها
فرمودني هست پين هستفاده شده در انجام ازمايشات از جنس فولاد گرمكار H13 مي باشد.


بررسی نوعی ناپایداری دینامیکی آیروالاستیک (فلاتر) در بال هواپیما
نتايج تستهاي كششي نشان دادند كه هستحكام لايه كامپوزيتي ايجاد شده حدود نصف آلومينيوم اوليه مي باشد.


بررسی رفتار دینامیکی بویلر نیروگاه حرارتی
بررسي پارامترها مشخص كرده هست كه افزايش سرعت دوراني و كاهش سرعت پيشرايشان لوازم اثر مثبتي بر ميزان هستحكام كششي لايه كامپوزيتي دارد.

هستفاده از پين رزوه دار در بهبود هستحكام موثر بوده و افزايش عمق نفوذ لوازم نيز اثر جزيي مثبتي بر ميزان هستحكام كششي دارد.

نتايج حاصل از ازمايشهاي سختي سنجي نيز نشان دهنده افزايش يك و نيم برابري ريزسختي كامپوزيت سطحي نسبت به فلز پايه مي باشد .

افزايش سرعت پيشرايشان لوازم و كاهش سرعت دوراني باعث افزايش ميزان ريز سختي كامپوزيت حاصل مي شود.

همينطور هستفاده از پين مربعي در بهبود ريزسختي موثر هست.

در ادامه به منظور بررسي رفتار سايشي لايه كامپوزيت ايجادشده، ازمايشهاي سايش انجام شد.

اثر پارامترهاي متغير بر مقاومت سايشي لايه كامپوزيتي ، مشابه نتايج بدست امده براي سختي سنجي بوده و بررسي نرخ سايشي نمونه ها نشان دهنده افزايش حدود دو برابري مقاومت سايشي با انتخاب بهينه پارامترها مي باشد.

مكانيزم سايش نيز با بررسي گرافهاي ضريب اصطكاك و تصاايشانر ميكروسكوپ الكتروني روبشي تهيه شده از سطوح سايش مورد بررسي برنامه گرفت.

مكانيزم سايشي الومينيوم اوليه و نمونه كامپوزيتي تركيبي از سايش چسبان و خراشان هست، اما مكانيزم سايشي غالبتر در نمونه الومينيومي اوليه چسبان و درنمونه كامپوزيتي بدليل ضريب اصطكاك پايين تر از نوع خراشان مي باشد.
98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews