تحلیل شیکدان استوانه جدارضخیم تحت فشار داخلی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند


تحلیل شیکدان استوانه جدارضخیم تحت فشار داخلی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند
در این پایان‌نامه تحلیل شیکدان هستوانه‌ی جدارضخیم تحت فشار داخلی با هستفاده از الگوریتم‌های هوشمند صورت گرفته هست.


نیروگاههای بادی و بررسی امکان کاربرد آن در ایران
در ابتدا قضیه‌ی ملان تعریف می‌شود.


طراحی و ساخت راکتورفلودایزبد جهت تهیه تری‌اکسیداورانیوم از محلول نیترات اورانیل
این قضیه برای سازه‌ی مورد نظر هنگام هستفاده از دو معیار تسلیم ترسکا و فون‌مایزز به‌طور جداگانه تشریح شده هست.


مطالعه مکانیزم رشد و نوسازی در استخوان و حل ریاضی آن به روش عددی
سپس قضیه‌ی ملان برای سازه‌ی مورد نظر تحت هر دو معیار ترسکا و فون‌مایزز، به صورت یک مسئله‌ی بهینه‌سازی مطرح شده به‌گونه‌ای که با حل اون بتوان بیشینه‌ی بار شیکدان را در سازه تعیین نمود.


بررسی معادلات حالت و تعیین ضرایب ویریال برای سیالات دوفاز
برای حل این مسئله‌ی بهینه‌سازی از الگوریتم‌های هوشمند هستفاده شده هست.


پیش بینی زمان تاخیر شیمیایی در اشتعال در موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم
در این راستا الگوریتمی بهینه‌سازی تحت عنوان الگوریتم مدیر کارآمد ابداع گردیده هست.


آنالیز روشهای حل لایه مرزی در جابجائی آزاد روی یک صفحه تخت قائم
روال کار این الگوریتم به طور کامل تشریح می‌گردد.


مدل کامپیوتری آنالیز و سنتز برای پیش بینی عملکرد موتورهای دیزل - گاز
عملکرد این الگوریتم به لحاظ سرعت رسیدن به جواب و عدم گیر افتادن در بهینه‌های محلی مورد بررسی برنامه گرفته و در سطح بالایی ارزیابی شده هست.


بررسی مدلهای دومعادله‌ای برای اثر گرادیان فشار در جت توربولانس دوبعدی
سپس چگونگی بکارگیری این الگوریتم در حل مسئله تحت هر دو معیار ترسکا و فون‌مایزز به‌طور دقیق بیان می‌شود.

نتایج در حالت هستفاده از معیار ترسکا، دقت بسیار بالایی را نشان می‌دهد.

در مورد هستفاده از معیار فون‌مایزز نیز ارزیابی‌های انجام گرفته، صحت روش مورد هستفاده را تأیید می‌نماید.

نتایج به‌دست آمده همچنین اهمیت انجام تحلیل شیکدان در سازه‌ی مورد نظر را هنگامی که تحت بار چرخه‌ای برنامه گیرد، واضح می‌سازد.
86 out of 100 based on 76 user ratings 626 reviews