بررسی عددی خواص هیدرودینامیکی و انتقال حرارتی جریان جوششی نانوسیال در یک میکروکانال


بررسی عددی خواص هیدرودینامیکی و انتقال حرارتی جریان جوششی نانوسیال در یک میکروکانال
در این رساله، انتقال حرارت جریان جوششی آب خالص و نانوسیال به عنوان سیال‌های عامل در یک میکروکانال افقی تحت مطالعه عددی برنامه گرفته هست.


بررسی معادلات حالت و تعیین ضرایب ویریال برای سیالات دوفاز
ابعاد میکروکانال با مقطع مستطیلی 7500×100×250μm می‌باشد.


پیش بینی زمان تاخیر شیمیایی در اشتعال در موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم
در سطح پایینی میکروکانال هیتری با ابعاد 3500×80 μm به شکل متقارن نسبت به خط مرکزی افقی برنامه گرفته هست.


آنالیز روشهای حل لایه مرزی در جابجائی آزاد روی یک صفحه تخت قائم
کسر حجمی نانوذرات اکسید آلومینیوم 0/2 % و با قطر متوسط 40 نانومتر در نظر گرفته می‌شود.


مدل کامپیوتری آنالیز و سنتز برای پیش بینی عملکرد موتورهای دیزل - گاز
شبیه‌سازی عددی به کمک نرم‌افزار ANSYS Fluent (و در برخی حالات توسط ANSYS CFX) انجام گرفته و در مواقع نیاز، کدهایی نوشته و به نرم‌افزار پیوست شده هست.


بررسی مدلهای دومعادله‌ای برای اثر گرادیان فشار در جت توربولانس دوبعدی
جریان جوششی به‌دلیل وابستگی به تعداد زیادی پارامترهای نامعلوم (از قبیل؛ توزیع اندازه و هندسه میکروکویتی-های سطح، تعداد سایت‌های حباب‌زای فعال و خواص سطح مشترک مایع و جامد) و دارا بودن فرایندهای هیدرودینامیکی کاملاً تصادفی (از قبیل؛ حرکت سیال در مجاورت سایت‌های حباب‌زا، شکل و اندازه حباب هنگام رشد، فرکانس جدا شدن حباب‌ها از سطح، بهم‌پیوستن حباب‌ها و ازهم‌جداشدن حباب‌ها و سرعت رشد حباب‌ها) پدیده کاملاً پیچیده‌ای بوده و دارای نوسانات با دامنه نوسانی بزرگ و سیکل وقتی طولانی برای آب خالص در فلاکس‌های حرارتی متوسط و برای نانوسیال در فلاکس‌های حرارتی بالا می‌باشد.


شبیه سازی دینامیکی و طراحی سیستم کنترل مدرن در گاورنر موتورهای دیزل
نتایج عددی بیانگر کاهش نوسانات خواص جریان جوششی هنگام هستفاده از نانوسیالات می‌باشد.


تئوری تماس و بهینه‌سازی در طرح مسیر حرکت برای بازوهای مکانیکی مشابه انگشت
جریان جوششی نانوسیال پایدارتر می‌باشد و خواص انتقال حرارتی جریان جوششی اون افزایش می‌یابد.


ابعاد بیومکانیکی دست مصنوعی شریف
این یافته‌ها در تطابق با یافته-های آزمایشگاهی موجود می‌باشد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در هندسه‌های ساده و فلاکس‌های حرارتی متوسط می‌توان جریان جوششی را مخصوصاً در رژیم جریان حبابی به‌شکل مناسبی با نرم‌افزارهای تجاری مدل کرد.
72 out of 100 based on 27 user ratings 152 reviews