شبیه‌سازی و بررسی انتقال حرارت و افت فشار جریان آرام هوای عبوری از کانال‌های چین‌دار استوانه‌ای


شبیه‌سازی و بررسی انتقال حرارت و افت فشار جریان آرام هوای عبوری از کانال‌های چین‌دار استوانه‌ای
جریان عبوری از کانال های موازی که بیشتر در تبديل های حرارتی فشرده هستفاده می شوند به علت کوچک و فشرده بودن اندازه و حجم این نوع تبديل ها معمولا از انواع جریان آرام می باشد .


ابعاد بیومکانیکی دست مصنوعی شریف
وجود جریان آرام در کانال های موازی به علت سرعت کم اون موجب کاهش انتقال حرارت و کمی ضریب انتقال حرارت در این نوع کانالها می گردد .


تائید مدل احتراق چندمنطقه‌ای برای موتورهای پردور با پاشش مستقیم
برای افزایش انتقال حرارت می توان از سطوح گسترده در بدنه کانال هستفاده کرد ،که در مطالعه حاضر ما تاثیر ایجاد موج های نیم هستوانه ای در دو نوع پیکربندی متقارن و غیر متقارن را مورد بررسی برنامه داده ایم .


بررسی و اندازه‌گیری آلاینده‌ها در موتورهای دیزل - گاز و نحوه کاهش آنها
سیال مورد مطالع? ما ، هوا با عدد پرانتل Pr = 0/7 و جریان سیال ، آرام و عدد رینولدز بر پايه قطر هیدرودینامیکی در حدود 1000 < Re < 2500 برنامه دارد و مطالعات بر پايه روش حجم محدود با هستفاده از الگوریتم Simple و با هستفاده از نرم افزار تجاری FLUENT حل شده اند .


مطالعه انتشار شوکهای حرارتی در جامدات در حالت دوبعدی با کمک روش اجزاء محدود


حل معادلات دینامیک دوگروهی و دوبعدی یک رآکتور هموژن با در نظر گرفتن پسخوراند ناشی از دمای سوخت ، دمای کند کننده (خنک کننده) و غلظت زینان و برر


72 out of 100 based on 57 user ratings 932 reviews

مدل ریاضی پاشش سوخت در موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم
حل عددی معادله پتانسیل کامل گذر صوتی حول ایرفویل
طراحی نوترونیک حالت ایستای قلب رآکتور 20 مگاوات آب سنگین
مکانیک شکست و بررسی میدان تغییر مکان در اطراف یک ترک
بررسی عوامل موثر و عملکرد و طراحی و ارائه مدل ریاضی جهت گردآورنده‌های تخت و سیستمهای آبگرمکن خورشیدی با استفاده از روش‌های جدید
بررسی کندانسورهای مفتولی و صفحه‌ای
بررسی ترموهیدرولیکی افزایش قدرت و کاهش غنای سوخت رآکتور تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران
طراحی نوترونیک قلب راکتور گرافیک -گاز با سوخت اورانیوم طبیعی در حالت پایدار
شبیه‌سازی گرافیکی سینماتیک و دینامیک یک آدمک مصنوعی صنعتی
Why doesn't a:hover work on an anchor without an href attribute?
Why was the background color of the two input different?
a:active issue in ie6
Cross-browser three column layout
Can CSS frameworks (ie: 960gs or Blueprintcss) be used without margins?
Force a floated or absolutely position element to stay “in the flow” with CSS
CSS, overflow with safari, chrome and IE 6
What is the meaning of "cascading' in CSS?
Selecting an element that has a specific class and ID
Dropdown menu, when resizing the browser
*