ماشین جوشکاری لب به لب ایده‌آل


ماشین جوشکاری لب به لب ایده‌آل
ماشین فوق جوشکاری لب به لب را بصورت اتوماتیک انجام داده و دارای سیستم کنترل می‌باشد.


تعیین مقادیر نامی تجدید نظرشده ترانسفورماتورهای توزیع برای بارهای غیرخطی توسط روش اجزاء محدود
همچنین مجهز به سیستم اونیلینگ بوده و قادراست قطعات جوشکاری شده را بخاطر جلوگیری از تردی و شنمايندگی اون اونیل نماید.


کاهش اثرات مخرب اضافه ولتاژ گذرا ناشی از کلیدزنی راکتور شنت در پستهای 400 کیلوولت
دارای ترانسفورماتور کاهنده بوده و با ولتاژ ورودی 220 ولت و در صورت نیاز 380 ولت و با خروجی بیش از 1000 آمپرکار می‌نماید که آمپر فوق قابل تغییراست .


تعقیب سیستمهای غیر مینیمم فاز به روش کنترل وفقی مقاوم چند نرخه


تخمین پارامتر و انتخاب مرتبه در مدل های ARCH و GARCh و کاربرد این مدل‌ها در پردازش سیگنال


60 out of 100 based on 35 user ratings 710 reviews

جداسازی صوتی گوینده در یک محیط نویزی و یا پر سروصدا
بررسی پدیده نوسان توان، روشهای موجود برای تشخیص آن، و ارائه پیشنهادهایی بری تکمیل این روشها
طراحی مبدل چند سطحی AC/DC مناسب برای کنترل‌کننده توان میان‌فاز
تحلیل و شبیه‌سازی ترانزیستورهای اثر میدانی آلی نانومتری
مدیریت منابع رادیویی در شبکه‌های سیار سلولی بر اساس اولویت
تحلیل رفتار انتشاری SIW با روش تطبیق مد
انتخاب خودکار باند در تصاویر فراطیفی به منظور دستیابی به صحت طبقه بندی بیشتر
تشخیص مختل کننده در شبکه‌های سلولی سیار
مطالعه، انتخاب، طراحی و پیاده سازی سخت افزار مناسب برای بکارگیری امضای دیجیتال در بازار سرمایه
بررسی نرم افزاری و تست آزمایشگاهی یک ژنراتور dc بدون جاروبک با میدان کمکی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*