مرکز تلفن سانترال 26-64 شماره‌ای


مرکز تلفن سانترال 26-64 شماره‌ای
این مرکز تلفن برای هستفاده 24 الی 64 مشترک طرح شده و دارای 2 تا 8 خط خارج و امکان 2 تا 8 مکالمه هموقت داخلی می‌باشد.


آنالیز و شبیه سازی عملکرد ترانسفرمر کوپلاژ SVC روی ناپایداریهای ناشی از آن در شبکه
سیستم طوری طرح شده که برای اضافه‌کردن تعداد مشترکین ، طرح کلی سیستم تغییر نمی‌کند و از همان مدولهایی که برای 24 شماره ساخته شده‌اند ، هستفاده می‌شود که این حس طرح هست .


طراحی و شبیه سازی یک مدار نمونه بردار و نگه دار با استفاده از سوئیچ بوت استرپ بهبود یافته در ولتاژ پایین


شبیه سازی یک سیستم فرا پهن باند (UWB) جهت تشخیص حرکت از پشت موانع و بهینه سازی الگوریتم های آن برای پیاده سازی سخت افزاری


78 out of 100 based on 63 user ratings 488 reviews

طراحی مدارهای چند مقداری حسابی مد جریان
طراحی کنترل کننده جبران ساز استاتیکی سنکرون با استفاده از منطق فازی برای بهبود پایداری گذرا
مدل سازی رفتار انسان هنگام رانندگی تحت شرایط تنش زا با استفاده از منطق فازی
کنترل مقاوم موشک بر اساس مدل غیرخطی
طراحی کنترل کننده بر پایه مد لغزشی برای سیستم‌های آشوبناک
شناسایی چهره با استفاده از شبکه عصبی RBF آموزش یافته توسط الگوریتم ژنتیک
بهینه‌سازی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال پایپ‌لاین
تحلیل و طراحی سوئیچ های تمام نوری در بلورهای فوتونی
کاهش توان مصرفی فرستنده در قطعات کاشتنی
طراحی شبکه تغذیه آنتن مالتی‌بیم با استفاده از ساختارهای DGS
شبیه‌سازی چندعاملی بازار برق به کمک الگوریتم یادگیری تقویتی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*