طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی


طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
هستفاده از شبکه‌های عصبی و عصبی فازی که پايه طراحی کنترل‌نماينده در این پروژه می‌باشد یکی از راه‌حلهای مناسبی هست که تاکنون ارائه شده هست .


تحلیل پایداری تام سیستم های غیرخطی نامعین توصیف شده توسط مدل فازی تاکاگی - سوگنو
اشکال این شبکه‌ها در شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی چند خروجی بالا بودن حجم محاسبات ، طولانی بودن دوره آموزش و اثر مخرب گذاشتن ورودیهای غیر ضروری هست .


کنترل فیدبک کمی در سیستمهای چند متغیره به کمک دو حلقه فیدبک
برای فائق آمدن بر این اشکالات ، یک شبکه عصبی فازی محلی مدولار خاص که جهت شناسایی و کنترل سیستمها تنها از اطلاعات ورودی خروجی هستفاده می‌کند پیشنهاد شده هست .


طراحی ‏‎VLSI‎‏یک آشکارساز ویتربی با استفاده از ساختار ضربانی و روش‏‎Trace Back‎‏
این شبکه بصورت ریاضی، بلوک دیاگرام، ساختار داخلی و روابط فازی تشریح شده هست .


طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل مستقیم گشتاور برای موتور القایی
مشخصات اون، از جمله ساختار مدولها و تعداد اونها، پارامترها و حافظه لازم، محاسبات لازم جهت آموزش و هستخراج نتیجه، تعیین شده و راه حلهایی جهت تعیین پارامترهای شبکه از جمله مقدار دهی اولیه به ضرایب ، شکل توابع عضویتها و ضریب آموزش ارائه می‌گردد.


طراحی فیلتر های غیرخطی برای تخمین ‏‎H2/H‎‏ ترکیبی
الگوریتم یادگیری و روابط مربوطه بیان شده و همگرایی اون در شناسایی و کنترل سیستمها اثبات می‌گردد و ثابت می‌شود شبکه فوق به شرط اونکه مناطق و ساختار ارتباطی مدولها درست انتخاب شده باشد یک تقریب زن جامع بوده و با اون می‌توان هر تابعی از جمله سیگنال کنترل را در سیستمهای غیرخطی تقریب زد.


طراحی و پیاده سازی سخت افزار سیستم تصویربرداری دیجیتال برای دستگاه های ‏‎X-Ray‎‏ موجود در دندانپزشکی
علاوه بر بحث تئوری، به همراه مثالهایی مشخصات شبکه در شناسایی سیستمها مورد نقد و بررسی برنامه گرفته و مزایای اون از جمله کمی حجم محاسبات ، سادگی و سرعت آموزش ، نیاز کم به داده‌های آموزشی، مقدار دهی اولیه به پارامترها و حذف ورودی غیرضروری نشان داده هست .


کاهش تلفات و اصلاح شبکه های توزیع با بکارگیری ‏‎APLC(Active Power line Conditioners)‎‏
پس از طراحی شبکه، با هستفاده از اون، کنترل نماينده مورد نظر طراحی شده و ساختارهایی به همراه الگوریتم‌های مناسب جهت بکارگیری اون در کنترل سیستمهای غیرخطی چند ورودی چند خروجی ارائه شده هست و محدوده‌ها و سیستمهایی که روش ارائه شده در مورد اونها قابل اعمال هست مشخص شده هست ، سپس عملکرد کنترل نماينده در کنترل سیستمهای یک ورودی یک خروجی، چند ورودی چند خروجی مورد بررسی برنامه گرفته و نشان داده هست که کنترل نماينده فوق از سرعت آموزش مناسب ، محاسبات لحظه‌ای کم، تعقیب خوب و سرعت تطبیق مناسبی برخوردار هست .


کاربرد شناسایی سیستم در حذف فعال نویز در محفظه74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews