[ارزیابی Fuzzy Greedy در جستجو، بهینه‌سازی و یادگیری]

شبیه سازی کمپرسور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
مدیریت تراکم شبکه انتقال با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار و در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم قدرت
ماکس و دی ماکس نوری (با استفاده از کریستالهای فوتونیکی)
طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم های عملیات از راه دور
بهبود سیگنال صحبت با استفاده از فیلتر Wiener تکراری محدود به مدل سازی با کدبوک
بررسی اثرات تولید پراکنده به روش فوتوولتائیک بر عملکرد سیستم توزیع
ساخت میکرو محرک بوسیله زدایش عمودی پلاستیک PET با نور ماورای بنفش
کنترل بهینه رشد تومورهای سرطانی به روش شیمی درمانی
ارائه الگوریتم‌های حذف بار ترکیبی تطبیقی به منظور حفاظت بهینه سیستم قدرت
بررسی پدیده ناپایداری ولتاژ، روش‌های تشخیص این پدیده و بهبود روش‌های موجود
شبیه سازی اشکال در مدارهای دیجیتال با استفاده از ابزارهای کامپیوتری
بازسازی تصاویر توموگرافی مقاومت الکتریکی با استفاده از الگوریتم های هوشمند
کنترل معکوس تطبیقی پیل سوختی غشاء تبادل پروتون با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*