مدیریت شبکه انتقال داده‌ها (سوئیچینگ- بسته‌ای)

بررسی اثرات تولید پراکنده به روش فوتوولتائیک بر عملکرد سیستم توزیع
ساخت میکرو محرک بوسیله زدایش عمودی پلاستیک PET با نور ماورای بنفش
کنترل بهینه رشد تومورهای سرطانی به روش شیمی درمانی
ارائه الگوریتم‌های حذف بار ترکیبی تطبیقی به منظور حفاظت بهینه سیستم قدرت
بررسی پدیده ناپایداری ولتاژ، روش‌های تشخیص این پدیده و بهبود روش‌های موجود
شبیه سازی اشکال در مدارهای دیجیتال با استفاده از ابزارهای کامپیوتری
بازسازی تصاویر توموگرافی مقاومت الکتریکی با استفاده از الگوریتم های هوشمند
کنترل معکوس تطبیقی پیل سوختی غشاء تبادل پروتون با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
طراحی سیستم جداکننده صحبت از سکوت در محیط های نویزی و فاقد نویز
مدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت ثابت مجهز به ژنراتور القائی قفس سنجابی
مدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده دو تغذیه ای
کنترل پیش بین مقاوم با بازخورد خروجی برای سیستم‌های دارای عدم قطعیت چندوجهی
بهینه سازی فازی بازآرایی سیستم های توزیع به منظور کاهش تلفات و افزایش تعادل بار بر مبنای تئوری کلنی مورچه ها
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*