به کارگیری فن آوری اطلاعات در بخش مدیریت مصرف برق خانگی در استان همدان

طراحی، شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و ساخت یک آنتن صفحه‌ای چاپی فراپهن باند
تخصیص منابع در سیستم‌های MIMO-OFDM
بررسی عددی آنتن های عایقی مستطیلی و رشته آن ها تغذیه شده با موجبر عایقی
روش‌های مدل‌سازی اتصالات میانی در تکنولوژی‌های زیر مایکرون مدارات VLSI جهت تخمین دقیق تاخیر در شبکه‌های توزیع سیگنال ساعت
تخمین حالت سیستم‌های قدرت شامل ادوات FACTS
پخش بار بهینه اقتصادی و زیست‌محیطی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان
نرمالیزاسیون نوری تصاویر در سیستم های بازشناسی چهره با استفاده از ویژگی رنگ
مدیریت هوشمند در حمل و نقل هوایی
انتقال تصاویر ویدیویی با ادغام تکنیک‌های SVC و MDC در کانال فیدینگ
قابلیت انتقال توان در سیستم‌های قدرت چندماشینه با درنظرگرفتن قید پایداری گذرا
پنهان‌سازی خطا در تصویر با استفاده از نهان‌نگاری داده‌های شکننده
سوئیچ تمام‌نوری مبتنی بر پلاریزاسیون
نهان‌نگاری در ضرایب DCT با استفاده از مدل سیستم بینایی انسان
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*