[بررسی استانداردها برای ابزار تبدیل انرژی دریایی]

انتقال تصاویر ویدیویی با ادغام تکنیک‌های SVC و MDC در کانال فیدینگ
قابلیت انتقال توان در سیستم‌های قدرت چندماشینه با درنظرگرفتن قید پایداری گذرا
پنهان‌سازی خطا در تصویر با استفاده از نهان‌نگاری داده‌های شکننده
سوئیچ تمام‌نوری مبتنی بر پلاریزاسیون
نهان‌نگاری در ضرایب DCT با استفاده از مدل سیستم بینایی انسان
بررسی رفتار هارمونیکی ترانسفورماتورهای سه فاز توزیع تحت بار غیرسینوسی با استفاده از Wavelet Packet و تعیین ضرایب اصلاح شده آنها با روش المان محدو
طراحی یک پردازنده برای شبه رنگ‌آمیزی تصاویر پزشکی
طراحی و شبیه‌سازی DVR چندمنظوره برای بهبود کیفیت توان
طراحی آنتن آرایه‌ای مایکرواستریپی دوبانده GSM900/DCS1800-MHz برای سیستم‌های مخابرات سلولی
اندازه‌گیری و شبیه‌سازی تاثیر مولفه‌های هارمونیک بر تلفات ترانس‌های توزیع و ارائه مدل مناسب برای محاسبه تلفات
جبران‌سازی ولتاژ Sag با استفاده از اتوترانسفورماتور سوئیچ شونده به روش PWM
طراحی و شبیه‌سازی مبدل‌های داده با سرعت بالای GHz برای کاربردهای پرسرعت و توان پایین مخابراتی
محاسبه پارامترهای مدل مشروح ترانسفورماتور با المان محدود برای محاسبه توزیع ولتاژ در حالات گذرا
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*