طراحی کنترل کننده های معکوس تطبیقی و مقاوم برای سیستم حرکت از راه دور از طریق اینترنت

اندازه‌گیری و شبیه‌سازی تاثیر مولفه‌های هارمونیک بر تلفات ترانس‌های توزیع و ارائه مدل مناسب برای محاسبه تلفات
جبران‌سازی ولتاژ Sag با استفاده از اتوترانسفورماتور سوئیچ شونده به روش PWM
طراحی و شبیه‌سازی مبدل‌های داده با سرعت بالای GHz برای کاربردهای پرسرعت و توان پایین مخابراتی
محاسبه پارامترهای مدل مشروح ترانسفورماتور با المان محدود برای محاسبه توزیع ولتاژ در حالات گذرا
تحلیل و طراحی فیبرهای نوری مالتی‌کلد برای پاشندگی تخت و پیشنهاد روابط تحلیلی برای طراحی بهینه
بهینه‌سازی گذردهی در شبکه‌های بی‌سیم مش
استفاده از مبدل‌های چندسطحی در درایو موتورهای القایی
یادگیری مفاهیم با استفاده از نظریه شواهد دمپستر-شفر
طراحی یک مدار مرجع ولتاژ باندگپ برای درایو کردن بارهای مقاومتی با امپدانس پایین
تعیین اثرات نصب خازن در شبکه های توزیع در حضور آلودگی هارمونیک
تخمین آفست زمانی و فرکانسی در سیستم های OFDM
پایداری کنترل نظارتی در سیستم‌های هایبرید با کاربرد در پروژه اتوماسیون مجتمع مس سرچشمه
تخمین حالت در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن توام شبکه‌های انتقال و توزیع
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*