برنامه ریزی مسیر بهینه با استفاده از نامساویهای ماتریسی خطی و کنترل فازی حرکت روبات متحرک

پایداری کنترل نظارتی در سیستم‌های هایبرید با کاربرد در پروژه اتوماسیون مجتمع مس سرچشمه
تخمین حالت در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن توام شبکه‌های انتقال و توزیع
مقایسه شکل‌سنجی بر پایه واکسل و شکل‌سنجی بر پایه تنسور در تصاویر تشدید مغناطیسی بیماران صرع لوب گیجگاهی
بررسی تداخل‌های الکترومغناطیسی ترانسفورماتورهای فرکانس بالا در منابع تغذیه سوئیچینگ با استفاده از شبیه‌سازی المان محدود
کنترل تراکم برای شبکه‌های سنسوری بی‌سیم
ارائه الگوریتم شار بهینه در ماشین‌های القایی دور متغیر وات بالا به منظور کمینه‌سازی تلفات
بررسی قابلیت پیاده‌سازی شبکه بی‌سیم مش با توجه به پارامترهای موجود در محیط‌های صنعتی
بررسی پایداری سیستم حلقه‌بسته بر روی مدل بدست‌آمده از روش هموتوپی پرتوربیشن (HPM)
شناسایی و ارزیابی هارمونیکها و میان هارمونیکهای متغیر با زمان توسط روش حداقل مربعات توسعه یافته و min norm
مطالعه شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانو ثانیه با فشار کمتر از یک اتمسفر
کنترل بهینه سیستم های دینامیکی سوییچ شونده
بررسی سوئیچینگ بسته ای در سیستم های تمام نوری
مدلسازی و فشرده سازی ناهمواریهای زمین
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*