مدل‌سازی مشروح سیم‌پیچ ترانسفورماتور با کمک روش اجزاء محدود جهت تحلیل خطای حلقه

آنالیز الکترومغناطیسی و حرارتی کوره های قوس الکتریکی با استفاده از روش های المان محدود
طراحی یک بافر تطبیقی آنالوگ برای مودمهای ADSL با خطیت 67 دسی بل در پروسه CMOS 0.35 µm
حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفورماتور با استفاده از منطق فازی
طراحی هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت (PSS) و پایدارسازهای FACTS توسط الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات (PSO) جهت بهبود پایداری سیستم قدرت
طراحی و ساخت آنتن چاپی شکافی باند وسیع همراه با عملکرد حذف چند باند
ساخت فانتوم کبد و استفاده از دوربین گاما جهت کمی‌سازی اکتیویته در کبد
برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی مشخصه جریان-ولتاژ دیودهای تونلی تشدیدی در حالت چند باندی
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن مسطح با مشخصه های بهتر
طراحی آنتن ریزنواری دوباندی برای کاربرد در مخابرات سیار
بررسی و شناسایی الگوهای حرکتی قلب و تنفس به کمک سیگنال UWB
طراحی و ساخت یک فیلتر میکرواستریپی جدید با استفاده از ساختارهایی با صفحه زمین ناقص و شکافدار شده (DGS)
طراحی و ساخت فیلتر میانگذر میکرواستریپی جدید با باند قطع وسیع و انتخاب پذیری بالا
طراحی و ساخت آنتن دایورسیتی میکرواستریپی برای کاربرد در شبکه های محلی بی سیم
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*