بهینه‌سازی توان راکتیو در سیستمهای توزیع با استفاده از روش یادگیری تقویتی

طراحی هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت (PSS) و پایدارسازهای FACTS توسط الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات (PSO) جهت بهبود پایداری سیستم قدرت
طراحی و ساخت آنتن چاپی شکافی باند وسیع همراه با عملکرد حذف چند باند
ساخت فانتوم کبد و استفاده از دوربین گاما جهت کمی‌سازی اکتیویته در کبد
برنامه کامپیوتری برای شبیه سازی مشخصه جریان-ولتاژ دیودهای تونلی تشدیدی در حالت چند باندی
طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن مسطح با مشخصه های بهتر
طراحی آنتن ریزنواری دوباندی برای کاربرد در مخابرات سیار
بررسی و شناسایی الگوهای حرکتی قلب و تنفس به کمک سیگنال UWB
طراحی و ساخت یک فیلتر میکرواستریپی جدید با استفاده از ساختارهایی با صفحه زمین ناقص و شکافدار شده (DGS)
طراحی و ساخت فیلتر میانگذر میکرواستریپی جدید با باند قطع وسیع و انتخاب پذیری بالا
طراحی و ساخت آنتن دایورسیتی میکرواستریپی برای کاربرد در شبکه های محلی بی سیم
طراحی سخت افزاری RTU سیستم های SCADA با استفاده از FPGA
بررسی Jitter ناشی از سیگنال ورودی در مبدل های آنالوگ به دیجیتال و ارائه راه حلی برای بهبود آن
طراحی و شبیه سازی فیلترهای نوری حذف - اضافه برای سیستم های مخابراتی WDM با استفاده از کریستال های فوتونیکی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*