بررسی پدیده نوسان توان، روشهای موجود برای تشخیص آن، و ارائه پیشنهادهایی بری تکمیل این روشها

تعیین ظرفیت و محل منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان
طراحی و ساخت کنترلر برای تهیه سیگنالهای مورد نیاز در مدارهای الکترونیک قدرت
موقعیت ‌یابی خودرو چهارچرخ خودگردان با بکارگیری همجوشی داده‌ها
بررسی و شبیه‌سازی روش‌های تخمین کانال در سیستم‌های مخابراتی چند آنتنی
ارائه یک الگوریتم همگرای هم دسته بندی موازی فازی و بکارگیری آن در شناسایی و کنترل
موقعیت یابی در شبکه های Ad Hoc
تشخیص حروف الفبای فارسی در زبان حرکات انگشتان
تحلیل ظرفیت سیستم‌های اشتراک طیفی در کانال‌های محو شونده
طراحی و شبیه‌سازی فیلتر موجبری صفحه E
طراحی واحدهای پایه میدانهای محدود با استفاده از آرایه‌های ضربانی روی FPGA
مدلسازی و تحلیل هارمونیکی شبکه الکتریکی واحد قلع اندود صنایع فولاد‌سازی
مدلسازی کنترل کننده سیلان توان میان خط تعمیم یافته (GIPFC) و بررسی تأثیر آن در عملکرد رله دیستانس
تحلیل و طراحی آشکارساز نوری بهمنی (APD) به روش مونت کارلو
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*