مطالعه، انتخاب، طراحی و پیاده سازی سخت افزار مناسب برای بکارگیری امضای دیجیتال در بازار سرمایه

تحلیل ظرفیت سیستم‌های اشتراک طیفی در کانال‌های محو شونده
طراحی و شبیه‌سازی فیلتر موجبری صفحه E
طراحی واحدهای پایه میدانهای محدود با استفاده از آرایه‌های ضربانی روی FPGA
مدلسازی و تحلیل هارمونیکی شبکه الکتریکی واحد قلع اندود صنایع فولاد‌سازی
مدلسازی کنترل کننده سیلان توان میان خط تعمیم یافته (GIPFC) و بررسی تأثیر آن در عملکرد رله دیستانس
تحلیل و طراحی آشکارساز نوری بهمنی (APD) به روش مونت کارلو
طراحی کنترلگر مقاوم مرتبه ثابت با استفاده از چندجمله ای های مثبت
تنظیم پارامترهای محدودکننده های فوق و زیر تحریک ژنراتور سنکرون و اثر آن بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت
گسترش نظریه کنترل بهینه برای سامانه?های پویای با مرتبه?های کسری نامتناسب
کنترل فازی امپدانس سیستم تعلیق آسانسور
مدلسازی و کنترل کوره‌های قوس AC با استفاده از نظریه آشوب
طراحی مدل در کنترل گر چندگانه بر مبنای معیارهای غیرخطی گری و فاصله و پیاده سازی بر روی دستگاه pH
طراحی و ساخت آرایه آنتن ویوالدی متقاطر باند X با میله های عایق دو لایه
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*