طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن مایکرواستریپی تغییر پذیر به وسیله پین دیود

گسترش نظریه کنترل بهینه برای سامانه?های پویای با مرتبه?های کسری نامتناسب
کنترل فازی امپدانس سیستم تعلیق آسانسور
مدلسازی و کنترل کوره‌های قوس AC با استفاده از نظریه آشوب
طراحی مدل در کنترل گر چندگانه بر مبنای معیارهای غیرخطی گری و فاصله و پیاده سازی بر روی دستگاه pH
طراحی و ساخت آرایه آنتن ویوالدی متقاطر باند X با میله های عایق دو لایه
کنترل و پایدار سازی سیستم توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
کار برد UPFC در میراسازی نوسانات سیستم قدرت با اجرای یک طرح کنترلی
بهینه سازی احتمال آشکارسازی در سنجش مشارکتی طیف با کاربرد رادیوی شناختی
طراحی بسته نرم افزاری شبیه ساز متعادل ساز کانال با استفاده از الگوریتمهای کلاسیک و نوین فیلترهای تطبیقی
جداسازی تک گوشی گفتار بی صدا بر پایه ی آنالیز ترکیب شنیداری
کنترل بهینه برداری ماشین القایی
ترکیب روشهای شبیه سازی و گذرا برای تحلیل تلفات روتور در ماشینهای PMSM
تثبیت زمانی و مکانی دنباله های ویدئویی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*