شبیه سازی و بهسازی روش تحریک آکوستیکی در درمان وزوز شنوایی

آنالیز یک شکاف عرضی تشعشع‌کننده بین صفحات موازی با طول محدود
کاهش اثر تداخل در یک سیستم سیار سلولی با استفاده از شکل دادن به نماد آنتن
نظریه مجموعه‌های راف و کاربرد آن در کنترل
پایداری ولتاژ کنترل توان راکتیو در یک پست توزیع با استفاده از برنامه‌ریزی دینامیکی
طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از بایاس اندازه حرکت زاویه‌ای
پخش اقتصادی بار در سیستمهای قدرت پرتلف با استفاده از شبکه‌های عصبی
بکارگیری الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی در بهینه‌سازی و طراحی ژنراتورهای سنکرون
طراحی شبیه‌سازی و پیاده‌سازی یک دمدولاتور تمام دیجیتال برای گیرنده پی‌جو با ساختار سوپرهترودین
بررسی تئوری آزمایشگاهی طرح جهت تشخیص خونریزی مغزی
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
مدل هارمونیکی کنتورهای فعال القایی و تجزیه و تحلیل خطای آنها در حضور هارمونیکهای ولتاژ و جریان
برنامه‌ریزی بهینه تولید در سیستم‌های قدرت همراه با تعیین منحنی بار بهینه
طراحی، بهینه‌سازی و ساخت سیستم پمپاژ آب با استفاده از آرایه خورشیدی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*