طراحی و شبیه سازی یک سوئیچ بوت استرپ ولتاژ پایین برای ورودی های بدون بایاس

کنترل گشتاور در یک خودروی برقی مجهز به دو محرکه الکتریکی
بازشناسی نتهای موسیقی برای ساز سنتور
بازشناسی حروف مجزای دستنویس فارسی با استفاده از مدل پنهان مارکف با چگالی پیوسته و ایده ترکیب چند سیستم خبره
طرح مدار جذر با قابلیت گسترش و آزمون
مدلسازی کامپیوتری توربو آلترناتورهای سه فاز با دومسیر موازی در هر فاز
کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها
طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
بررسی پدیده نوسان توان در شبکه انتقال فارس و تنظیم رله‌های دیستانس برای مقابله با اشتباه آنها در هنگام بروز این پدیده
تهیه نرم‌افزاری بر پایه المانهای محدود و انجام مطالعات موردی در ارتباط با تجهیزات قدرت توسط این نرم‌افزار
انتخاب بهینه مقطع کابلها در شبکه‌های قدرت توزیع و فوق توزیع
استفاده از منطق فازی، الگوریتم ژنتیک در کنترل برداری و اسکالر موتور القائی
پایدارسازی سیستم‌های غیرخطی نامعین
کنترل فازی کشش خودرو
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*