شبیه سازی سوئیچ های نوری با ساختار توری براگ جهت دار

استفاده از منطق فازی، الگوریتم ژنتیک در کنترل برداری و اسکالر موتور القائی
پایدارسازی سیستم‌های غیرخطی نامعین
کنترل فازی کشش خودرو
مطالعه و شبیه‌سازی همسانسازهای بازخور تصمیم
ارائه راهکاری مناسب جهت پیش‌بینی بار میان مدت و بلندمدت در شبکه توزیع ایران
روشهای مختلف استفاده از فیلتر اکتیو سری برای حذف هارمونیکهای شبکه
طراحی و شبیه‌سازی الگوریتم تحمل‌پذیری خطا در سیستمهای خطی
ابزار طراحی واحد خودآزمون پذیری برای قطعات حافظه
ردیابی اهداف مانور دهنده بوسیله فیلترهای تصادفی
کنترل مستقیم گشتاور در موتورهای القایی سه فاز
شبیه‌ساز 8051
شبیه‌سازی ترانسفورماتور ولتاژ و بررسی پدیده فرورزونانس روی آن
طراحی ترانسفورماتور آزمایشگاهی کاسکاد 3 پله 750 کیلو وات 2 آمپر
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*