کنترل بهینه رشد تومورهای سرطانی به روش شیمی درمانی

شبیه‌ساز 8051
شبیه‌سازی ترانسفورماتور ولتاژ و بررسی پدیده فرورزونانس روی آن
طراحی ترانسفورماتور آزمایشگاهی کاسکاد 3 پله 750 کیلو وات 2 آمپر
آشکارسازی خطاهای امپدانس بالا با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی
طراحی و شبیه‌سازی یک کنترل‌کننده با استفاده از شبکه‌های عصبی برای کلاسی ازسیستم‌های غیرخطی
آنالیز پایداری و نویز در نوسانسازهای تزریق شده
بازشناسی گوینده مستقل از متن براساس گفتار تلفنی توسط شبکه‌های عصبی
جبران کننده اثر تغییر ثابت زمانی روتور در کنترل برداری موتور القایی و شرایط تغییر گشتاور با استفاده از شبکه‌های عصبی
طراحی و بهینه‌سازی باتری - شارژر مقاوم مجهز به اصلاح کننده ضریب توان
نمایشهای گرافیکی کدهای بلوکی و کاربرد آنها در دکدینگ نرم با بیشترین درستنمایی
سیستم تلفن مرکزی 50 شماره مدل 50-Line P.AB.X.,AKD/LM ERICSSON 741
شمارنده‌ها و ثبت کننده‌ها
اندازه‌گیری آنتن به روش میدان نزدیک در حوزه زمان
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*