مقایسه شکل‌سنجی بر پایه واکسل و شکل‌سنجی بر پایه تنسور در تصاویر تشدید مغناطیسی بیماران صرع لوب گیجگاهی

طراحی سیستم کنترل عصبی و پیاده‌سازی آن بر روی سیستم پاندول معکوس واقعی
کنترل مستقل نیروهای افقی و قائم در موتورهای القایی خطی به روش کنترل‌برداری
مقاوم‌سازی روش خطی‌سازی با فیدبک
شبیه‌سازی منابع تغذیه پالسی جهت مصارف خاص
طراحی یک برنامه نرم‌افزاری اتوماسیون برای یک شبکه کامپیوتر کنترل
طراحی سیستم کنترل لغزش چرخهای لکوموتیو
متعادل سازی کانالهای مخابراتی غیرخطی و متغیر با زمان
بررسی نیروهای الکترومغناطیس وارد برهادیها و عناصر حامل جریان
ساخت دستگاه فاصله‌یاب خطا و آزمایشگر آن
تخمین پارامترهای سیگنالهای جهش فرکانس تصادفی
طراحی و ساخت سخت‌افزار اتوماسیون یک شبکه کامپیوتر کنترل
طراحی و ساخت سیستم کنترل‌برداری موتور القائی سه فاز با استفاده از اینورتر منبع جریان و یکسوسازی با ضریب قدرت واحد
طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت جریان و ولتاژ برق
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*