طراحی نوسان سازهای متعامد و چند فازه ی LC فرکانس بالا با هدف کاهش نویزفاز و توان مصرفی

مسائل معکوس در الکترومغناطیس
شناسایی، مدلسازی و تنظیم کنترل‌کنندهء فشار بخار بویلر نیروگاه مشهد
همشکل نمودن ولتاژ و جریان در مصرف‌کننده‌های غیرخطی سه فاز به کمک فیلتر فعال با کنترل فازی در مدلغزشی
جایابی بهینهء پست‌های فشار ضعیف
طراحی و ساخت تقویت‌کننده سیگنال‌های آکوستیکی زیرآب برای راه‌اندازی ترانسدیوسرهای الکترواکوستیکی
طراحی و ساخت مودم رادیویی سنکرون با کد کننده کانولوشن و دیکدنیک ویتربی
تجزیه و تحلیل حرکت برخاستن از روی صندلی
طراحی آشکارساز نور - ولتاژی مادون قرمز
طراحی فیلتر بانک‌های دیجیتال به روش وقفی
مدلسازی و طراحی ساختاری سیستم‌های پردازش موازی کلاستربندی شده چندطبقه
هماهنگی رله‌های جریان زیاد و دیستانس
شبیه‌سازی سه‌بعدی توان الکترومغناطیسی تلف شده در محیط غیرهمگن به روش تفاضل محدود
طراحی شبکه لاگر مختلط
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*