ارائه ی یک روش نوین استگانوگرافی تطبیق پذیر با طول اطلاعات مخفی شونده

همشکل نمودن ولتاژ و جریان در مصرف‌کننده‌های غیرخطی سه فاز به کمک فیلتر فعال با کنترل فازی در مدلغزشی
جایابی بهینهء پست‌های فشار ضعیف
طراحی و ساخت تقویت‌کننده سیگنال‌های آکوستیکی زیرآب برای راه‌اندازی ترانسدیوسرهای الکترواکوستیکی
طراحی و ساخت مودم رادیویی سنکرون با کد کننده کانولوشن و دیکدنیک ویتربی
تجزیه و تحلیل حرکت برخاستن از روی صندلی
طراحی آشکارساز نور - ولتاژی مادون قرمز
طراحی فیلتر بانک‌های دیجیتال به روش وقفی
مدلسازی و طراحی ساختاری سیستم‌های پردازش موازی کلاستربندی شده چندطبقه
هماهنگی رله‌های جریان زیاد و دیستانس
شبیه‌سازی سه‌بعدی توان الکترومغناطیسی تلف شده در محیط غیرهمگن به روش تفاضل محدود
طراحی شبکه لاگر مختلط
آنالیز تکنیک‌های تصویربرداری با استفاده از رادار و استخراج ویژگیهای هدف و ارائه الگوریتم پردازشی جدید برای مد نورافکنی رادارهای با دهانه م
طراحی و ساخت دستگاه کنترل‌کننده سیستم‌های حساس با کمک صوت
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*