بررسی و شناسایی الگوهای حرکتی قلب و تنفس به کمک سیگنال UWB

طراحی و ساخت دستگاه کنترل‌کننده سیستم‌های حساس با کمک صوت
طراحی و ساخت دکور در تله‌تکست
طراحی و ساخت دستگاه مولتی‌ویژن
کنترل تطبیقی مدل مرجع مقاوم و اثبات پایداری آن
طراحی و ساخت سیستم مشاهده و کنترل دمای فولاد مذاب در محیط صنعتی
بررسی مدولاسیون‌های کد شده بلوکی و بهبود عملکرد آن با اینترلیوینگ بر مبنای بیت
حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفورماتور با استفاده از منطق فازی
طراحی و ساخت میکسر متعادل تکی با بالن هم صفحه
کنترل پیش‌بین سیستم‌های غیر خطی بر اساس تئوری فیلتر کالمن توسعه یافته
شناسایی، مدل‌سازی و کنترل دمای کوره الکتریکی
هماهنگی فیوزها (با سایر تجهیزات جریان زیاد) در شبکه‌های واقعی
تحلیل طراحی و ساخت یک آنتن آرایه مایکرواستریپی 2×2 برای فرستنده و گیرنده ارتفاع‌سنج رادیویی
قطعه‌بندی بر خط کلمات دستنویس فارسی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*