طراحی و پیاده‌سازی سیستم Run-off Raod

طراحی و برنامه ریزی روش تست جاروب مرزی برای بردهای مدار چاپی
برنامه ریزی در مدار قراردادن نیروگاهها با در نظر گرفتن امکان کنترل مستقیم بار
آشکارسازی پوششهای زمینی با استفاده از ویژگیهای بافت در تصاویر ماهواره ای
جایابی بهینه خازن در شبکه های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بکارگیری کدکننده سینوسی برای کد کردن سیگنالهای شنیداری در نرخهای کمتر از ‏‎24kb/s‎‏‎‏
طبقه بندی تصاویر چند طیفی - چند ماهواره ای سنجش از دور براساس تلفیق تصمیم گیری
شبیه سازی و تست اثر میدان الکترومغناطیسی بر خطوط رابط یک مدار در داخل یک محفظه به منظور مطالعه اثرات تخریبی آن .
بررسی اثر تزویج متقابل بین عناصر آرایه بر روی سیستم آنتن های هوشمند
اختصاص خازن های بهینه در سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارزیابی قابلیت اطمینان در نیروگاههای حرارتی
استخراج متن چاپی از تصاویر گرافیکی
طراحی و شبیه سازی زمان واقعی کنترل تطبیقی سیستم ترمز ضد لغزش برای مدل یک دوم خودرو
طراحی و آنالیز آمپلی فایر مایکروویو باند وسیع با بهره ثابت
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*