حل معادله هلمهولتز در موجبرهای دی الکتریک چندلایه با خراشیدگیهای سطحی پریودیک


حل معادله هلمهولتز در موجبرهای دی الکتریک چندلایه با خراشیدگیهای سطحی پریودیک
برپايه حل دقیق یک مسئله با شرایط مرزی، روش عنصر مرزی برای پیداکردن میدانهای الکترومغناطیسی پراشیده یا هدایت شده توسط خراشیدگیهای دی الکتریک با پروفیل دلخواه ارائه شده هست .


تعیین ارتباط کاهش مقاومت سطحی مقره‌های کامپوزیتی آلوده با رطوبت
این روش رفتار هر دو نوع قطبش موازی و عمودی را مورد بررسی برنامه می‌دهد.


بخش‌بندی و ارزیابی ساختارهای مغز از روی تصاویر تشدید مغناطیسی مربوط به بیماران دارای صرع لوب تمپورال
روش محاسباتی بیان شده، برپايه حل عددی معادله انتگرالی موج در داخل ناحیه خراشیدگی می‌باشد.


شبیه سازی و مدلسازی رادارهای تجسس و رهگیر
برای مسئله موردنظر، به دلیل داشتن میدانهای الکترومغناطیسی در ناحیه‌های یکنواخت بالا و پایین خراشیدگی بصورت سری فلاکت ، شرایط مرزی روی سطح‌های افقی ناحیه خراشیدگی مشخص می‌باشد.


بهبود وصل مجدد تک‌فاز با استفاده از راکتور نوترال
از طرف دیگر، شرایط مرزی روی سطح مشترک بین یک واحد پریودیک ، بوسیله قضیه فلاکت و پیوستگی میدانهای مماسی فراهم می‌شود.


Circuit Modeling of Quantum Well Heterostructure Biopolar Phototransistor مدل‌سازی مداری QW-HBPT
بنابراین، ساختار پریودیک به کمک این روش بدون اعمال هیچ نوع تقریبی، بصورت دقیق اونالیز می‌شود.


اولویت‌گذاری ارسال داده سیستم اتوماسیون در حالات چندگانه سیستم قدرت
در این پایان‌نامه، ضریب تضعیف ، میدان الکترومغناطیسی و توان تشعشعی نرمالیزه شده برای خراشیدگی‌های دی الکتریک با پروفیل دلخواه محاسبه شده هست .


[مدارهای پیکسلی و طرح های محرک جهت نمایشگرهای دیودی نورگسیل آلی ماتریس فعال]


طراحی کنترلگر عاملگرای هوشمند برای ناوبری ربات


66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews