آنتن دو قطبی باند پهن روی ساختارهای باند شکاف مغناطیسی ‏‎(EBG)‎‏

[حالات گذرای الکتریکی در ماشین‌های همگام آهن‌ربای دائمی]
[طراحی، ساخت و اندازه‌گیری آشکارسازهای نوری فروسرخ چاه کوانتومی یون-دفن‌شده]
[عیب ‌یابی یاتاقان غلتکی با استفاده از تکنیک ناهمامیختی کور]
[آشکارسازهای ترتیبی قوی]
[بررسی استانداردها برای ابزار تبدیل انرژی دریایی]
بهبود پایداری سیستم قدرت با طراحی کنترل مکمل HVDC و SVC با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ممتیک
[ویژگی های ترابردی مواد مختلط چندفازی]
[جداسازی متن و شی‌ء از تصاویر مدارک]
[تضعیف‌کننده نوری متغیر سیستم‌های میکروالکترومکانیکی با عملکرد بالا در فضای آزاد]
[توسعه کنترل‌کننده شبه فازی خشک با استفاده از روشهای برداری و مبتنی بر فرمول]
[تجزیه و تحلیل واسط مغز-کامپیوتر (BCI) از طریق موجک و سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی(ANFIS) و ماشین بردار پشتیبانی]
[شبیه سازی TCP/IP در کانال CDPD]
آشکارسازی چند کاربره در سیستم CDMA با بارشدگی بالا و کدشده با روش LDPC
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*