تنظیم موقعیت دیش ماهواره با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی موتور ‏‎DC‎‏

[طراحی و بهره برداری سیستمهای فتوولتاییک متصل به شبکه]
طراحی اینورتر چندسطحی برای کنترل‌کننده توان میان‌فاز
کنترل هوشمند ترافیک بزرگراه‌ها از طریق کنترل ورودی جریان ترافیک و محدودیت سرعت
تحلیل پایداری سیستم‌های هیبرید
تعیین ذخیره‌گردان اقتصادی با توجه به ارزش قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته
طراحی و مدلسازی یک مبدل Buck-Boost Ac/DC با ضریب توان ورودی بالا
اولویت‌بندی پیشامدها بر اساس شاخص‌های امنیت شبکه با استفاده از تابع انرژی
سنکرون‌سازی مقاوم سیستم‌های آشوبناک
ارائه مدل سیستم تولید پراکنده (DG) مبتنی بر سلول سوختی در شرایط عملیاتی مختلف
ردیابی توانهای اکتیو و راکتیو در سیستم های قدرت
افزایش پایداری و میراکردن نوسانات یک سیستم چندماشینه با استفاده از ادوات FACTS و تاثیر کنترل کننده های مختلف بر عملکرد آنها
آنالیز، مدل‌سازی، ساخت سیستم جوشکاری اینورتری مجهز به سیستم آغازگر و پایدارساز قوس الکتریکی
استفاده از روش رگرسیون تعمیم یافته در حوزه تبدیل موجک برای تایید امضای برخط
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*