نقش صنایع کارگاهی در توسعه روستایی شهرستان شهرضا

آنالیز، مدل‌سازی، ساخت سیستم جوشکاری اینورتری مجهز به سیستم آغازگر و پایدارساز قوس الکتریکی
استفاده از روش رگرسیون تعمیم یافته در حوزه تبدیل موجک برای تایید امضای برخط
بهبود فرآیند بازیابی در سیستم‌های قدرت توسط TCSC و SVC
تخصیص بهینه توان در سیستم‌های مخابراتی با فیدینگ سریع و سیستم‌های Digital Subscriber Line (DSL)
اندازه‌گیری زوایای سمت و فراز با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات سنسوری
ارائه روش‌های بهبود کارآیی مدارهای نوسانگر تولید کلاک
طراحی کنترل کننده هوشمند تنظیم خودکار برای سیستم سنجش pH
تخمین تغییر شکل مغز در اثر بازکردن جمجمه
بهینه‌سازی مشخصات حوزه فرکانس تقویت کننده‌های توزیع شده
مدل‌سازی مشروح سیم‌پیچ ترانسفورماتور با کمک روش اجزاء محدود جهت تحلیل خطای حلقه
بهینه سازی VAD) Voice Active Detector) بر مبنای آستانه گذاری موجک
تشخیص و طبقه‌بندی انواع نارسایی‌ها در کروموزوم‌های انسانی با استفاده از تکنیک‌های پردازش دیجیتالی تصاویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی
بهینه‌سازی توان راکتیو در سیستمهای توزیع با استفاده از روش یادگیری تقویتی
Best relationships between one table and some other tables, each of them depending on n datasets of the first table? [duplicate]
Database Access
Clustering Lat/Longs in a Database
Preferred way to map code with user created database entries
Questions about DB modelling
AdventureWorks presentation
What is the most efficient way to store tags in a database?
Retrieve the uniqueidentifier key value for a record
Which is the best method to save data in Delphi
What are the best practices for database scripts under code control
*