بررسی فوم پذیری و خواص فیزیکی و مکانیکی فوم‌های نانوچندسازه‌ای بر پایه‌ی آمیخته‎ی LDPE/EVA


بررسی فوم پذیری و خواص فیزیکی و مکانیکی فوم‌های نانوچندسازه‌ای بر پایه‌ی آمیخته‎ی LDPE/EVA
در این تحقیق فوم‌های نانو چندسازه‌ای بر پایه‌ی آمیخته‌ی پلی اتیلن کم چگال (LDPE) و پلی اتیلن وینیل هستات (EVA) تهیه شد.


ساخت غشاء شبکه ‌مرکب پلی(‌وینیل‌الکل)- نانوسیلیکا اتصال عرضی شده با فوماریک اسید جهت آب‌گیری تراوش‌ تبخیری از ایزوپروپانول
آمیخته‌ها با نسبت LDPE/EVA برابر 0/100، 25/75، 75/25 و 0/100 با مقادیر مختلف نانو رس برابر 0، 1، 3 و phr 5 و همچنین عامل جفت نماينده (LDPE-g-MA)، عامل فوم زا (ADC)، فعال نماينده (ZnO) و عامل شبکه‌ای نماينده (DCP) درون مخلوط‌کن داخلی با هم اختلاط یافتند.


مدل‌سازی تراوش گازها از میان غشاهای ماتریس آمیخته
سپس نانو چندسازه‌های به دست آمده در پرس به روش (پیمانه‌ای) تک مرحله‌ای تبدیل به فوم شدند.


طراحی کنترل کننده ی پیشخور استاتیکی با حضور کنترل کننده ی پسخور در فرآیندهای تک ورودی- تک خروجی
هدف از این مطالعه بررسی فوم پذیری، خواص مکانیکی، فیزیکی و رئولوژیکی فوم‌های نانو چندسازه‌ای بود.


تأثیر اسیدیته در پایداری کاتالیست‌های اصلاح‌شده‌ی HZSM-5 و تولید الفین‌های سبک در حضور نیتروژن و بخار آب
به منظور دست‌یابی به این اهداف، ابتدا آزمون‌های پراش اشعه‌ی ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی ریخت‌ شناسی آمیخته، ریخت شناسی نانو چندسازه و ریخت شناسی فوم نانو چندسازه انجام شد.


پیوند حرارتی دو فرآیند ریفرمینگ متان در یک راکتور: ریفرمینگ با بخار آب و ریفرمینگ سه گانه (مدل‌سازی)
نتایج آزمون XRD نشان داد که پراکنش ذرات درون ماتریس متاثر از نسبت آمیخته‌ها، مقدار نانو رس و حضور عامل جفت نماينده هست.


جذب اورانیوم، وانادیم و آهن از سنگ معدن با استفاده از رزین‌های تبادل یونی
در برخی نمونه‌ها پیک نانو رس در طیف XRD دیده نشد که نشانه‌ای از رسیدن به پراکنش لایه لایه‌ی ذرات درون ماتریس بود.


بررسی روش‌های نوین ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی هیدروژن پراکساید با اصلاح سطح الکترود توسط نانوذرات
برای تایید این نتیجه، آزمون TEM بر روی یکی از نمونه‌ها انجام شد که نتیجه‌ی این آزمون دست‌یابی به ریخت شناسی لایه لایه در کنار میان افزایی بود.


بررسی تاثیر اکسیدان های متفاوت و همچنین تاثیر PVA روی مورفولوژی و ساختار شیمیایی پلی آنیلین در محیط آبی
نتایج آزمون SEM نشان داد که اندازه و چگالی سلول، به عنوان مهمترین شرایط ریخت‌ شناسی فوم، وابسته به نسبت آمیخته‌ها، مقدار نانو رس و حضور عامل جفت نماينده هست.

همچنین راندمان هسته‌گذاری نیز از این موارد تاثیر می‌پذیرد.

در گام دوم، آزمون‌های چگالی و % ژل انجام شد.

نتایج آزمون چگالی بیانگر اون بود که چگالی فوم‌ با افزایش نسبت EVA در نسبت آمیخته‌ها کاهش می‌یابد.

% ژل نیز به عنوان یکی از شرایط تاثیرگذار بر روی خواص فوم نهایی، در تمام نمونه‌ها اندازه‌گیری شد که داده‌ها نشان دهنده‌ی اثر گذاری مقدار نانو رس و نسبت آمیخته‌ها بر روی این خاصیت هستند.

در ادامه‌ی تحقیق، خواص مکانیکی شامل خواص کششی و خزش-بازیابی مورد بررسی برنامه گرفت.

نتایج نشان داد که مهمترین عامل ثاثیرگذار بر مدول کششی و هستحکام فوم‌های نانو چندسازه‌ای، نسبت آمیخته‌ها هست.

از طرفی رفتار خزش و میزان بازیابی فوم از بار فشاری به شدت از % ژل و مقدار نانو رس تاثیر می‌پذیرد.

در انتها رئولوژی نانو چندسازه‌ها به عنوان مهم‌ترین آزمون برای تعیین قابلیت فوم شدن بر روی نمونه‌ها انجام شد.

آزمون‌های رئولوژیکی شامل جاروی بسامد و خزش-بازیابی در حالت مذاب بودند.

نتایج آزمون جاروی بسامد بر روی نمونه‌ها نشان داد که مدول ذخیره‌ای، گرانروی مختلط و گرانروی برشی صفر با اضافه کردن مقدار نانو رس افزایش می‌یابند.

همچنین بسامد تقاطع نمودارهای مدول ذخیره‌ای و مدول اتلاف مشخص کرد که حضور نانو ذرات رس نانو چندسازه را الاستیک‌تر می‌کند و بر روی چگالی و اندازه‌ی سلول‌ها اثر می‌گذارد.

به علاوه نمودارهای Cole-Cole رسم شده به کمک داده‌های رئولوژیکی، بیانگر سازگارتر بودن آمیخته‌ی LDPE/EVA در مقایسه با آمخیته EVA/LDEP بود.

داده‌ی به دست آمده از آزمون خزش-بازیابی در حالت مذاب، % الاستیسیته هست که با ریخت شناسی فوم ارتباط دارد.

نتایج یبانگر این مطلب بود که نمونه‌هایی با بیشترین % الاستیسیته، بیشترین چگالی سلولی و کمترین اندازه‌ی سلول را دارا هستند.
72 out of 100 based on 17 user ratings 1142 reviews