بررسی اثر نانورس و پایدارکننده‌های نوری بر خواص کامپوزیت پودر پوست پسته-پلاستیک (پلی‌اتیلن سنگین پرشده با پرکننده‌های هیبریدی)


بررسی اثر نانورس و پایدارکننده‌های نوری بر خواص کامپوزیت پودر پوست پسته-پلاستیک (پلی‌اتیلن سنگین پرشده با پرکننده‌های هیبریدی)
با توجه به رشد روز افزون هستفاده از کامپوزیت‌های چوب-پلاستیک، پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه این کامپوزیت‌ها در حال انجام هست.


ترکیب فرایند های فتوکاتالیستی و زیستی جهت تصفیه پساب های صنعتی
هستفاده از ضایعات کشاورزی به عنوان پرنماينده از اهمیت ویژه‌ای در تهیه کامپوزیت چوب-پلاستیک برخوردار هست.


مطالعات جذب رادیونوکلیدها روی مبادله کننده های سنتزی نانوکامپوزیتی
در پژوهش پیش رو از پودر پوست پسته (40 % وزنی) به عنوان پرنماينده زمینه پلی اتیلن سنگین هستفاده شده هست و اثر شرایط نانورس cloisite 20A و پایدارنماينده‌های نوری بر خواص کششی، ضربه، رنگ باختگی و مقاومت در برابر هوازدگی کامپوزیت چوب-پلاستیک مورد بررسی برنامه گرفت.


تجزیه فتوکاتالیستی هیدروکربن های آلیفاتیک با استفاده از نانوذرات TiO2 داپ شده با نیتروژن در فاز گاز
نانورس در سه سطح 0، 3، 6، دی اکسید تیتانیوم (Tio2) به عنوان پایدارنماينده نوری در سه سطح 0، 2، 4 و پایدارنماينده نوری آمینی بازدارنده (HALS) در سه سطح 0، 25/0، 5/0 در 100 قسمت وزنی (Phc) کامپوزیت بررسی شد.


افزایش هیدروژن طی چرخه‌ی شیمیایی ریفرمینگ همراه با تأثیر حاملان مختلف اکسیژن
طراحی آزمایش‌ها به روش آماری تاگوچی انجام گرفت.


بررسی عددی تاثیر هندسه شیار و نانو ذرات بر انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای شیاردار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
بر طبق آرایه اورتوگونال L9 تاگوچی، 9 ترکیب به روش دو مرحله‌ای اختلاط مذاب در یک اکسترودر دو مارپیچه ساخته شد.


ساخت و تعیین مشخصات غشای سلولز استات / OMMT به منظور جداسازی هیومیک اسید از آب
نمونه‌های آزمون کشش و ضربه به روش قالبگیری تزریقی تهیه شدند.


مطالعه تئوری و آزمایشگاهی فرایند همودیالیز
با بررسی نتایج آزمون کشش و ضربه بهترین نمونه (نمونه 5 حاوی 3، 2 و 5/0 (Phc) از نانورس، Tio2 و HALS) انتخاب شد و همراه با نمونه شاهد (فاقد نانورس و پایدارنماينده نوری) در دستگاه آزمون هوازدگی (Q-Panel) برنامه گرفت.


شبیه سازی انفجار راکتور ایزوماکس و بررسی پیامد های آن
آزمون هوازدگی به مدت 1500 ساعت بر روی نمونه‌ها انجام شد.

در فاصله وقتی 250، 500، 1000 و1500 ساعت آزمون سنجش رنگ و آزمون کشش بر روی نمونه‌ها انجام شد.

نتایج نشان داد نانورس به عنوان تقویت نماينده عمل کرده و افزایش نانورس از صفر به 3 قسمت وزنی موجب 27% افزایش در هستحکام کششی و 11% افزایش در مدول کششی می شود.

افزایش نانورس از 3 به 6 قسمت وزنی به دلیل توزیع نامناسب موجب 4% کاهش در هستحکام کششی می شود.

افزایش نانورس از صفر به 6 قسمت وزنی موجب 10% کاهش هستحکام ضربه کامپوزیت چوب-پلاستیک می شود.

پس از گذشت 250 ساعت از انجام آزمون هوازدگی هستحکام کششی نمونه شاهد و نمونه 5 افزایش می یابد.

با ادامه وقت تخریب هستحکام کششی نمونه کنترلی کاهش پیدا می‌کند در حالی که هستحکام کششی نمونه 5 تقریباً ثابت می‌ماند.

رنگ پریدگی نهایی (E∆) کامپوزیت حاوی پایدارنماينده‌های نوری سپس گذشت 1500 ساعت از 4/11= E∆ به 5/13= E∆ تغییر پیدا می کند در حالی که رنگ پریدگی نمونه کنترلی از 7= E∆ به 38= E∆ تغییر پیدا می کند.

تغییر رنگ نمونه 5 بسیار کمتر از نمونه شاهد و در حد قابل قبول هست.

پاشش آب تأثیر بسیار زیادی در رنگ باختگی کامپوزیت چوب-پلاستیک دارد.

اضافه کردن پایدار نماينده‌های نوری تأثیر بسیار زیادی در جلوگیری از کاهش خواص کامپوزیت چوب-پلاستیک دارد.

پراش اشعه ایکس (XRD) نشان داد ساختارهای بین لایه ای و تا حدودی لایه‌لایه‌ای در نمونه‌های تهیه شده حاصل شده هست.
60 out of 100 based on 35 user ratings 710 reviews