مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی اثرات هندسی ستون بر انتقال حرارت و هیدرودینامیک جریان در راکتورهای دو فازی گاز- مایع به کمک دینامیک سیالات محا


مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی اثرات هندسی ستون بر انتقال حرارت و هیدرودینامیک جریان در راکتورهای دو فازی گاز- مایع به کمک دینامیک سیالات محا
ستون های حبابکار به دلیل ساختار ساده و بالا بودن میزان انتقال جرم و حرارت به طور گسترده در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، متالوژی و بیولوژیکی مورد هستفاده برنامه می گیرند.


مدل سازی ریاضی پدیده نشست آسفالتین در محیط متخلخل سنگ مخزن
این گونه راکتور ها معمولاً وقتی هستفاده می شود که بین دو فاز تماس دهنده سطح مشترک زیادی لازم باشد و یا وقتی که کنترل دمایی دقیق برای یک واکنش لازم باشد.


استفاده از آنزیم نیترات ردوکتاز به منظور سنتز نانو ذرات نقره
اینگونه راکتور ها می توانند به صورت سه فازی نیز وجود داشته باشند در این حالت یک جامد سوسپانسیونی به عنوان فاز سوم به سیستم اضافه می نمايند.


ساخت غشای نانوکامپوزیتی با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی جهت حذف آرسنیک از آب آشامیدنی.
یک حوزه کاربردی مهم ستون های حبابی هستفاده از اون ها به عنوان بیوراکتورهایی هست که در اونها میکروارگانیسم ها به منظور تولید محصولات با ارزش صنعتی مانند اونزیم ها، پروتئینها، اونتی بیوتیکها و غیره مورد هستفاده برنامه می گیرند از پدیده های موثر در عملیات اینگونه راکتور ها می توان به متغیر های عملیاتی اشاره کرد.


تهیه و بررسی خواص پوشش آبدوست مورد استفاده در فرآیند جداسازی آب و روغن
عموما طراحی راکتورهای ستون حبابی بستگی به تعیین مشخصات انتقال جرم و گرما، مشخصات مخلوط و سینیتیک شیمیایی سیستم واکنش دارد به منظور طراحی بهتر راکتورهای ستون حبابی باید رژیم جریان و یا به عبارت دیگر پارامتر های هیدرودینامیکی جریان مورد ارزیابی برنامه گیرند دینامیک سیال در راکتورهای ستون حبابی اثر قابل توجهی بر عملیات و عملکرد ستون های حبابی دارد بنابر این بررسی هیدرودینامیک حبابها نسبت به بقیه موارد از همه مهمتر می باشد.


جداسازی CO2/CH4 توسط غشای سنتزی PEBA-Nanosilica و شبیه‌سازی شبکه عصبی فرآیند
ماندگی گاز یک پارامتر کلیدی بدون بعد برای مقاصد طراحی هست که پدیده انتقال ستون های حبابی را مشخص می کند و پايه ا به عنوان کسر حجمی گاز اشغال نماينده توسط حباب های گازی می باشد.


مطالعه کاهش میزان کلروو و جامدات معلق در چرخه آب کارخانجات معدن گلگهر در مقیاس رومیزی
از شرایط موثر بر میزان ماندگی فاز گاز در داخل ستون می توان به ویژگیهای مایع، ابعاد ستون، درجه حرارت و فشار عملیاتی، طراحی توزیع نماينده و نیز ویژگیهای فاز جامد اشاره نمود.


بهینه سازی شرایط عملیاتی راکتور هیدروژناسیون استیلن در واحد الفین پتروشیمی کاویان
بنا بر این در این پژوهش به بررسی اثر ناودانی ستون بر میزان هلدآپ و میزان انتقال حرارت در داخل ستون و همچنین اثر نسبت ارتفاع به قطر ستون و نیز اثر انواع توزیع نماينده افزایش دبی جریان پرداخته شده و نتایج نقل شده هست.


مدل‌سازی ریاضی خشک شدن همرفتی یک ماده منفرد توسط یک مدل لامپ توسعه یافته (Improved Lumped Model)
همچنین به مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج حاصل از شبیه سازی به کمک فلوئنت پرداخته شده و دیده شده که شبیه سازی با خطای کمتر از% 10نتایج قابل قبولی را ارائه نموده هست.
54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews