اثر هم‌افزایی اصلاح الیاف و ماتریس بر روی چسبندگی بین سطحی درکامپوزیت تک جهته الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا و اپوکسی


اثر هم‌افزایی اصلاح الیاف و ماتریس بر روی چسبندگی بین سطحی درکامپوزیت تک جهته الیاف پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا و اپوکسی
در اين پژوهش تاثير اصلاح ماتريس اپوکسي با %هاي مختلف نانو الياف کربن شامل سه % وزني 0/5، 1 و 1/5 بر خواص مکانيکي و چسبندگي بين سطحي الياف پلي اتيلن با وزن مولکولي بسيار بالا و رزين اپوکسي مورد بررسي برنامه گرفت.


تولید اسفنج های پلیمری میکروسلولی به روش ناپیوسته
در اين تحقيق سطح الياف با مونومر گلیسیدیل متاکریلات به ميزان 5 % وزني اصلاح شد.


مطالعه آزمایشگاهی کاهش غلظت آلاینده‌های آمونیاک و هیدروژن سولفید از پسآب مخازن Slops پالایشگاه شیراز
سپس،آزمون طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه با بازتاب کلي تضعيف شده نيز به منظور تاييد صحت فرآيند پيوندزني انجام شد.


طراحی و ساخت سیستم هوشمند آبکشی از مخازن نفتی
در راستاي اصلاح الياف، اثر اصلاح شيميايي سطح الياف به ترتيب بر مورفولوژي، زبري و خواص مکانيکي الياف توسط ميکروسکوپ الکترون روبشي، ميکروسکوپ نيرايشان اتمي و آزمون کشش مورد ارزيابي برنامه گرفت.


مطالعات تئوری و تجربی بر روی برخی نانو داروهاو نانوتیوبهای کربنی چند دیواره عامل دار شده برای تعیین نانو ساختارها و تاثیرات جذب سطحی
هموقت با اصلاح الياف، رزين اپوکسي با نانو الياف کربن اصلاح شد و ميزان پراکنش نانو الياف کربن در رزين توسط ميکروسکوپ نوري بررسي شد.


شرایط بهینه عملکرد پیل سوختی میکروبی بدون غشاء
پس از اون، به منظور بررسي تغييرات چسبندگي بين سطحي و خيس‌شوندگي در اثر اصلاح الياف و ماتريس، آزمون بيرون کشيدن ليف از قطره و محاسبه‌ي زاايشانه تماس بر رايشان نمونه‌هاي مختلف انجام گرفت.


بهینه سازی پلی اتیلن در حضور خاک رس به منظور ساخت نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/خاک رس با رئولوژی کنترل شده
همينطور به منظور بررسي اثر فرآيند اصلاح الياف و ماتريس بر خواص کامپوزيت‌ها و نانو کامپوزيت‌ها، نمونه‌هاي کامپوزيتي دو جزئي الياف/اپوکسي و نانو کامپوزيت سه جزئي الياف/ اپوکسي/ نانو الياف کربن تهيه و آزمون‌هاي کشش و خمش بر رايشان اون‌ها انجام شد.


بررسی نقش HOT GAS بر کاتالیست کانورتورهای واکنش کلاوس پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
در انتها سطوح شکست کششي کامپوزيت‌ها و نانو کامپوزيت‌ها توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي مورد بررسي برنامه گرفت.


بهینه‌سازی برج تقطیر با استفاده از مفهوم انتگراسیون حرارتی داخلی و تحلیل اکسرژی
نتايج بدست آمده نشان داد که در اثر فرآيند پيوند زني مونومر بر سطح الياف، زبري سطح الياف افزايش يافته و کاهش در ميزان هستحکام ليف مشاهده شد.

در آزمون بيرون کشيدن ليف از قطره، بهبود در هستحکام برشي بين سطحي ماتريس و ليف، در اثر اصلاح هموقت سطحي ليف با 5 % وزني مونومر گلیسیدیل متاکریلات و اصلاح ماتريس با 0/5 % وزني نانو الياف کربن به ميزان 319 % به عنوان حداکثر ميزان در نظر گرفته شد.

همينطور با مقايسه نتايج حاصل از اين آزمون و آزمون زاايشانه تماس، اثر هم‌افزايي اصلاح الياف و ماتريس بر بهبود چسبندگي اثبات شد و حداکثر ميزان بهبود در هستحکام برشي فصل مشترک و حداقل ميزان در زاايشانه تماس براي نمونه‌هایی مشاهده شد که الياف و ماتریس به صورت هموقت اصلاح شدند.

نتايج آزمون مکانيکي نيز نشان داد که در نمونه‌هايي که اصلاح هموقت ماتريس و الياف صورت گرفته، بهبود در خواص مکانيکي بيشترين مقدار بود.

با مقايسه‌ نتايج آزمون خواص مکانيکي، مشاهده شد که اصلاح ليف تاثير بيشتري در خواص کششي و اصلاح ماتريس تاثير بيشتري در خواص خمشي را از خود نشان دادند.

با توجه به نتايج آزمون خواص مکانيکي، حداکثر بهبود مدول کششي و خمشي براي نانوکامپوزيت حاايشان 1/5 % وزني نانو الياف کربن به ترتيب 27/9 و 40/6 % بود.

از طرفي ديگر حداکثر بهبود به ترتيب 52/3 و 69 براي هستحکام کششي و خمشي نمونه‌ حاايشان 1 % وزني نانو الياف کربن مشاهده شده هست.

ضمناً، با بررسي ميکروسکوپي سطوح شکست نمونه‌ها در آزمون کشش، مشاهده شد که اصلاح هموقت ماتريس و الياف باعث می‌شود که مکانيزم شکست نمونه سه جزئي به سمت شکست ترد و شنماينده متمايل گردد.
54 out of 100 based on 39 user ratings 914 reviews