مطالعه آزمایشگاهی افزایش ظرفیت نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده جهت جذب بخار آب از گاز در غلظت‌های پایین


مطالعه آزمایشگاهی افزایش ظرفیت نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده جهت جذب بخار آب از گاز در غلظت‌های پایین
در تحقیق حاضر ظرفیت جذب بخار آب بر روی نانولوله‌های کربنی عامل دار شده در غلظت های پایین بخارآب مورد مطالعه برنامه گرفته هست.


ساخت نانو امولسیون آب در گازوئیل و بررسی پایداری آن
برای این منظور گروه عاملی سولفونیک اسید جایگزین گروه عاملی هیدروکسیل که بر روی نانولوله‌ی کربنی خریداری شده وجود داشت، گردید.


بررسی اثر افزودنی‌های پلیمری محلول در آب در اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی خمیر سخت شده سیمان پرتلند
آزمایش‌های جذب سطحی در سامانه‌ی آزمایشی نشان داد که ظرفیت جذب بخارآب برای نانولوله‌ی کربنی هیدروکسیل دار و نانولوله‌ی کربنی سولفونیک اسید دار در غلظت‌های بالای بخار آب به ترتیب 6/2 و 8/7، و در غلظت‌های پایین بخارآب به ترتیب 31/0 و 01/1 میلی مول بر گرم می‌باشد.


میزان جذب عنصر سرب به وسیله گیاه آبزی سازو
علت عدم بهبود ظرفیت جذب در غلظت‌های پایین بخار آب را می‌ توان به تشکیل پیوند هیدروژنی بین گروه‌های عاملی سولفونیک اسید نسبت داد.


گیاه پالایی عنصر آرسنیک توسط گیاه آبزی تیرکمان آبی
به منظور جلوگیری از تشکیل پیوند هیدروژنی بین گروه‌های سولفونیک اسید، از ذرات فلزی پالادیم با میدان الکترواستاتیکی قوی در ساختمان نانولوله هستفاده شد.


سنتز نانوکامپوزیت کربن فعال مغناطیسی در دمای محیط و کاربرد آن در جذب رنگ‌های آلی
ایزوترم‌های جذب سطحی نانولوله‌ی کربنی خریداری شده با گروه عاملی هیدروکسیل، نانولوله‌ی کربنی اصلاح شده با گروه عاملی سولفونیک اسید، نانولوله‌ی کربنی اصلاح شده با گروه عاملی سولفونیک اسید و فلز پالادیم و نانولوله‌ی کربنی هیدروکسیل دار اصلاح شده با پالادیم در دو دمای 15 و 24 درجه‌ی سانتیگراد و در فشار اتمسفریک در یک سامانه‌ی آزمایشگاهی ناپیوسته به دست آمد.


مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میدان مغناطیسی بر فرآیند لیچینگ مس
نتایج نشان داد ظرفیت جذب بخار آب در دو دمای 15 و 24 درجه‌ی سانتیگراد و در رطوبت نسبی 20% به ترتیب 5/0 و 21/0، 1/1 و 7/0، 7/2 و 1/4، 22/0 و 20/0 میلی مول بر گرم می‌باشد.


تهیه کامپوزیت و نانوکامپوزیت پلی تیوفن در محیط آبی با استفاده از pva و pvc و بررسی ساختمان شیمیایی و مورفولوژی
نتایج نشانگر اون هست که فلز پالادیم با جداکردن گروه‌های سولفونیک اسید از یکدیگر سبب افزایش میزان جذب بخارآب می‌شود و تمایلی به جذب مولکول‌های بخارآب ندارد.


بررسی عناصرسنگین، نیترات و نیتریت در آبهای آشامیدنی شهرستان سوادکوه و تهیه نقشه پراکنش آن در محیط GIS
همچنین در این پژوهش معادلات جذب سطحی متعددی با داده‌های آزمایشگاهی تطبیق داده شد.

بهترین تطبیق با مدل‌های CIMF و BET اصلاح شده صورت گرفت.

کاربری این مدل‌ها با ضرائب همبستگی و پارامترهای معنادار ارزیابی شد.
60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews